Länsfolkhälsopris

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till att uppfylla de regionala folkhälsomålen om god och jämlik hälsa.

Såväl organisationer så som föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att lämna en nominering. Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Nätverket består av politiker från alla länets kommuner och Region Gävleborg.

De regionala folkhälsomålen är:

 • ”God hälsa för alla, oberoende av social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidenti­tet och ålder.”
  God och jämlik hälsa ses som en förutsättning för ett hållbart Gävleborg.
 • ”Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation”. 
  Att känna samhörighet och uppleva möjlighet att påverka sin livssituation påverkar hälsan positivt. Det hänger samman med att samhället är tillgängligt och inkluderande för alla.
 • ”Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet.” 
  Ekonomiska och sociala förutsättningar är grundläggande livsvillkor för folkhälsan. Ekonomisk stress och social otrygghet skapar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.
 • ”Alla barn och ungdomar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor.”
  Förhållanden under uppväxtåren påverkar barn och ungas hälsa och livsvillkor genom hela livet. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja en god folkhälsa långsiktigt.

Vid bedömning av inkomna nomineringar läggs särskild vikt vid arbete som väntas ge spridning och långsiktiga effekter samt arbete som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa är särskilt prioriterade. Se bedömningsmall (pdf)