Programområdesansvariga

Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg har utsett ansvariga för de olika programområdena inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

En av kunskapsstyrningsrådets uppgifter är att utse programområdesansvariga på lokal nivå i regionen.

Programområdesansvarigas uppgift

De programområdesansvariga ska:

 • Vara en möjlig representant från Gävleborg inom det specifika sjukvårdsregionala programområdet
 • Vara mottagare för nationella/regionala/lokala kunskapsstyrningsfrågor inom programområdet
 • Hålla ihop och samordna alla processer/arbetsgrupper inom det specifika programområdet
 • Ansvara för prioriteringar och beslut inom programområdet
 • Ansvara för samverkan med andra relevanta programområden
 • Ansvara för programområdets arbete/framdrift/kommunikation
 • Ansvara för att kunskapsunderlag och beslutsstöd används i patientmötet
 • Vid behov ansvara för framtagning av lokal politisk viljeinriktning
 • Utse processägare i dialog med berörda huvudmän, beakta befintliga strukturer
 • Stödja processägare/processledare
 • Säkerställa patientmedverkan
 • Rapportera status för respektive programområde till kunskapsstyrningsrådet vid avstämningsmöte 1 gång/år. Avstämning av processmognad utifrån processmognadsmodell.
 • Rapportera till olika forum HSL, HSN, Länsledning välfärd och Nätverk välfärd eller annat
 • Ansvara för uppföljning och tillämpning av berörda kvalitetsregister
 • Vid behov skapa en styrgrupp om programområdet innehåller många processer som är i behov av samverkan

Programområdesansvariga

De programområdesansvariga i Region Gävleborg är:

Akut vård:  Biträdande HSD Ledarskap Johan Kaarme
Barn och ungdomars hälsa: VC Hab/Barnpsykiatri/Familjehälsa Kristina Lingman
Cancersjukdomar: Kristina Granevåg
Endokrina sjukdomar: VC PV Västra Gästrikland Jörgen Tranevik
Hjärt- och kärlsjukdomar: VC Kardiologin Stefan Cederqvist
Hud- och könssjukdomar: VC PV Capio Birgitta Molinder Kjerstensson
Infektionssjukdomar: VC Specialmedicin Annika Hillgren Mattsson
Kvinnosjukdomar/förlossning: Johanna Belachew
Levnadsvanor: Biträdande HSD Ledarskap Johan Kaarme
Lung- och allergisjukdomar: VC PV Ljusdal Anna Andersson
Mag- och tarmsjukdomar: VC Internmedicin Roger Westerlund
Medicinsk diagnostik: VC Laboratoriemedicin Towa Johansson Marknell
Nervsystemets sjukdomar: VC Specialmedicin Annika Hillgren Mattsson
Njur- och urinvägssjukdomar: VC Kirurgi Elisabeth Wicklén
Primärvårdsrådet: Biträdande HSD Nära vård Roger O Nilsson
Psykisk hälsa: VC Vuxenpsykiatrin Anna Sundqvist
Rehab/Hab/Försäkrmedicin: Biträdande HSD Nära vård Roger O Nilsson
Reumatiska sjukdomar: VC Specialmedicin Annika Hillgren Mattsson
Rörelseorganens sjukdomar: VC Ortopedi Anette Lund
Sällsynta sjukdomar: VC Barnsjukvård Sofia Arwehed
Tandvård: Bengt Wikman, Annika Olsson
Ögonsjukdomar: VC Ögon Sandra Andersson
Öron-näsa-halssjukdomar: VC Öron/Näsa/Hals Sandra Andersson
Äldres hälsa: Förvaltningschef omsorgen Ljusdal Ingrid Sundström

Kommunal samverkan i programområden

Kommunerna samverkar med Region Gävleborg inom åtta programområden:

 • Barn och ungdomars hälsa
 • Levnadsvanor
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Primärvårdsrådet
 • Psykisk hälsa
 • Rehabilitering/Habilitering/Försäkringsmedicin
 • Tandvård
 • Äldres hälsa