Lokalt kunskapsstyrningsråd

Ett lokalt kunskapsstyrningsråd har bildats. Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg är den första lokala instansen för frågor kring Nationellt system för kunskapsstyrning. Rådet ska bland annat säkerställa att nationella rekommendationer följs, och göra uppdragsbeskrivningar för lokala programområden.

Region Gävleborg har ett lokalt kunskapsstyrningsråd med representanter från hälso- och sjukvården och från regionens förvaltningar för Folkhälsa och hållbarhet samt Forskning och samhällsmedicin. Även privata aktörer och kommunerna är representerade i rådet.

Rådets syfte är att säkerställa följsamhet till det nationella systemet för kunskapsstyrning, och bidra till en vidareutveckling av god och jämlik hälsa för befolkningen i Gävleborg.

Kunskapsstyrningsrådet ska

 • Vara inkommande instans för nationella/regionala/lokala kunskapsstyrningsfrågor, identifiera intressenter, utse ägarskap för att besvara, förmedla och/eller initiera implementering och uppföljning
 • Nominera ledamöter till nationella och sjukvårsregionala programområden, arbetsgrupper samt samverkansgrupper
 • Utse programområdesansvariga, beakta befintliga strukturer 
 • Ta fram uppdragsbeskrivningar till lokala programområden samt arbetsgrupper 
 • Säkerställa att verksamheterna tar emot, anpassar och genom gemensamt lärande skapar lokala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd att använda i patientmötet 
 • Att främja samverkan mellan regionala aktörer inom Gävleborgs län
 • Bedöma eventuella organisatoriska och ekonomiska konsekvenser, ta fram gemensamma prioriteringar samt säkerställa att beslutade prioriteringar blir genomförda
 • Ge råd och stöd till ansvariga i sjukvården i frågor om gemensamma prioriteringar och riktlinjer/vårdprogram
 • Besluta om gemensamma standarder för innehåll och utformning samt publicering av riktlinjer, vårdprogram och prioriteringar
 • Säkerställa att regionen inte utfärdar egna rekommendationer om det finns nationella rekommendationer eller ställningstaganden
 • Säkerställa att kunskaper hos patienter och medarbetare tillvaratas och används för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården

Rådsmedlemmar

Tommy Stokka, stabschef (ordförande)
Frida Andersson, samordnare kunskapsstyrning
Hanna Höghielm, avdelningschef Folkhälsa och hållbarhet
Katarina Wijk, förvaltningschef Forskning och samhällsmedicin
Johan Hagsjö, chef Hälsovalskontoret
John Mälstam, chefläkare
Eva Sving, chefsjuksköterska
Peo Hermansson, medicinsk rådgivare
Elisabet Winsjansen, chef Aleris
Tova Johansson Marknell, verksamhetschef
Britt-Marie Sjöberg, sekreterare
Björn Ericsson, ordförande läkemedelskommittén
Marita Lindsmyr, socialchef Ovanåkers kommun
Anna-Karin Eklund, socialchef Söderhamns kommun
Bengt Wikman, cheftandläkare Folktandvården