Lokalt förbättringsarbete kring astma/KOL

Här nedan följer ett exempel på lokalt arbete inom det nationella programområdet Lung- och allergisjukdomar. Det handlar om följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer gällande vård vid astma/KOL.

Under 2018 utvärderade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Syftet var att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till uppdaterade rekommendationer och några förtydliganden av tillstånd och åtgärder.

Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg har nu initierat ett processarbete kring astma/KOL under programområdet Lung- och allergisjukdomar. Programområdesansvarig är Anna Andersson, verksamhetschef för primärvården i Ljusdal. Anna är också processägare för arbetet.

- Vi är precis i starten för ett nytt processarbete kring astma/KOL. Vi utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och syftet är att identifiera förbättringsområden för patienterna i flödet, säger Anna Andersson.

Ett brett processteam

Processledare i den kliniska verksamheten är Damjana Palcic Berce, specialist i allmänmedicin vid Edsbyns hälsocentral. Processteamet är brett representerat med bland annat sjuksköterskor, läkare från både primärvård, specialistvård och privata aktörer, fysioterapeut, läkemedelsrepresentant och patientföreträdare.

Börjar med inventering

Processtödet utgörs av Johanna Borgström och Peter Larsson från hälso- och sjukvårdens produktions- och utvecklingsenhet. (Se de olika rollerna nedan.)

- Vi har börjat med en nulägesinventering för att få svar på vad det finns för resurser i dag, till exempel hur mottagningstiderna ser ut och vilka utbildningar som finns. Vi tittar på statistiken i befintliga journalsystem och i luftvägsregistret, och kommer att göra en flödeskartläggning, berättar processtödet Johanna Borgström.

Roller inom processarbetet

Programområdesansvarig: Chef som är ägare av samtliga processer/arbetsgrupper inom sitt programområde

Processägare: Verksamhetschef som är ägare av en process/arbetsgrupp inom ett programområde

Processledare: Kliniskt verksam som är involverad i flödet

Processteam: Representanter från samtliga inblandade enheter i flödet samt ett administrativt stöd

Processtöd: Stöd till processägare, processledare och team inom mål, mätningar, förbättringsmetodik, patientdelaktighet etc.

Programområdesansvariga i Region Gävleborg

Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg

Hur du frågor och funderingar kring processarbetet med astma/KOL? Kontakta Damjana Palcic Berce damjana.palcic.berce@regiongavleborg.se