Vad är ett kulturarv?

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur det i dag uppfattas, tolkas och förs vidare.

Kulturarvet förändras och anpassar sig efter olika tidsperioder och är därför inte statiskt. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Kulturarv är ett större begrepp än kulturmiljö. Ordet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra icke materiella värden som vi övertar från tidigare generationer.

Men skillnaden mellan kulturarv och kulturmiljö är framför allt att det som kallas kulturarv har varit föremål för viss värdering och blivit definierat och utnämnt till kulturarv.

Kulturarvet finns överallt

Kulturarv är något unikt, oersättligt och vackert, vilket gör att ansvaret för dess bevarande läggs på den nuvarande generationen. Kulturarvet finns överallt och bevaras av oss samt av institutioner som arkiv, bibliotek och museer. Kulturarvet berättar hur samhället utvecklats genom tiderna och kan öka förståelsen för varför det ser ut som det gör idag.

Historia

Förr ansåg man att vårt nationella kulturarv huvudsakligen bestod av lärda och konstnärligt skolade kulturella företeelser. Detta kom att ändras under 1980-talet och en av de bidragande orsakerna till det var Propositionen om Kulturmiljövård (1987/88:104) där det bl a står att läsa: ”Kulturmiljövården kan dock inte inskränkas till att bara ta tillvara det exklusiva och specifikt intressanta”.

1996 kom en kulturpolitisk proposition som förde fram tanken om ”att bevara och bruka kulturarvet”. Det här ledde till att man inte längre såg kulturarvet som något som bara gällde gången tid, utan även som något som kunde förklara och påverka samtiden.