Region Gävleborgs roll

Region Gävleborg har ett lagstyrt samverkansuppdrag om hållbar regional tillväxt och utveckling. I det regionala folkhälsoprogrammet, antaget av regionfullmäktige, ses jämställd och jämlik hälsa som en förutsättning för hållbar utveckling i länet.

Arbetet för att nå god, jämställd och jämlik hälsa utgår från den nationella folkhälsopolitiken. I vårt praktiska arbete utgår vi från de regionala målen och insatserna kan vara både generella och riktade.

För att uppnå jämställd och jämlik hälsa behöver ett långsiktig, sektorsövergripande och kunskapsbaserat arbete bedrivas från flera nivåer och av flera aktörer i samhället. Avdelning Folkhälsa och Hållbarhet fungerar som ett stöd i det arbetet, i första hand för Region Gävleborgs egna verksamheter men även för kommuner och andra samhällsaktörer som verkar i Gävleborg.

Genom att bidra med kunskap och stöd i att se skillnader och ojämlika villkor hos vår befolkning utifrån diskrimineringsgrunder samt hälsans bestämningsfaktorer, genom att analysera orsaker och hur möjliga åtgärder kan utformas och integreras inom olika verksamhetsområden kan vi tillsammans med andra aktörer bidra till jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg.

Vårt stöd kan se olika ut, beroende på vem som behöver det och inom vilken verksamhetsprocess stödet behövs. Bilden ovan beskriver områden och processer inom vilka vi kan vara ett stöd.