Mål för jämlik hälsa

”God hälsa för alla, oberoende av social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder” – så lyder Gävleborgs övergripande mål för god, jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg.

En god, jämställd och jämlik hälsa är en förutsättning för ett hållbart Gävleborg. Till vårt övergripande mål finns tre målområden prioriterade:

  • ”Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation.” 
    Det här målområdet är prioriterat utifrån att känslan av samhörighet och att uppleva möjlighet att påverka sin livssituation påverkar hälsan positivt. Det hänger samman med ett samhälle tillgängligt och inkluderande för alla.

  • ”Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet.” 
    Ekonomiska och sociala förutsättningar är grundläggande livsvillkor för hälsa i en befolkning. Ekonomisk stress och social otrygghet skapar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

  • ”Alla barn och ungdomar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor.”
    Förhållanden under uppväxtåren påverkar barn och ungas hälsa och livsvillkor genom hela livet. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja en god och jämlik hälsa i befolkningen nu och på lång sikt.

Det övergripande målet och de prioriterade målområdena är beslutade av Regionfullmäktige och styr därmed alla förvaltningar och verksamheter inom Region Gävleborg.

Våra regionala mål har tydliga kopplingar till nationella målsättningar, se bild nedan.

Läs mer:

Läs mer om våra prioriterade målområden

Regionala folkhälsoprogrammet antaget av Regionfullmäktige (pdf)

Regeringen: God och jämlik hälsa en utvecklad folkhälsopolitik

Folkhälsomyndigheten: Folkhälsopolitiska mål