Åtgärder

”Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer som krävs” detta säger Kommissionen för jämlik hälsa i sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.

I juni 2015 tillsatte regeringen en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag till hur hälsoklyftorna i samhället ska minska för att nå regeringens mål om att påverkbara hälsoklyftor ska slutas inom en generation. I juni 2017 presenterades Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande. Där betonas betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning för att kunna sluta hälsoklyftorna inom en generation. I slutbetänkandet presenterar kommissionen för jämlik hälsa ett större antal åtgärder som de anser krävs för att uppfylla regeringens mål.

Slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

Sammanställning av Kommissionen för jämlik hälsas föreslagna åtgärder (pdf)

Mall för planer framåt

För att skapa bra förutsättningar för Region Gävleborg och kommuner i Gävleborg att ta nästa steg i arbetet mot en god och jämlik hälsa i befolkningen har vi arbetat fram en mall för fortsatt arbete. Mallen kan användas som en separat handlingsplan för jämlik hälsa för respektive organisation, eller integreras som en del av den årliga planeringen av verksamheten i respektive organisation. Utifrån föreslagna åtgärder prioriterar respektive organisation vilka insatser som kommer att göras inom vilken tidsram.

Mallen utgår från nya folkhälsopolitikens mål och målområden (prop. 2017/18:249) samt de åtgärder som Kommissionen för jämlik hälsa har föreslagit för respektive målområde (SOU 2017:47, se länk ovan). I mallen beskrivs kommissionens åtgärder som börläge sorterat under de åtta nationella sektorsövergripande målområdena. Mallen är sorterad utifrån ansvarig aktör (Kommun eller Region).

I mallen finns utrymme för respektive aktör att formulera vem som är ansvarig förvaltning/enhet inom sin organisation, en nulägesbedömning samt vilka insatser som behöver göras, av vem och när. Slutligen finns också möjlighet att beskriva hur insatserna ska följas upp.

Mall för fortsatt arbete för god, jämställd och jämlik hälsa (pdf)

Exempel hur mallen används vid avdelning folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg (pdf)

 

(Klicka på bilden för att se den i större format)

Bildtext: Sammanfattande bild av länken från nationella sektorsövergripande målområden till lokala åtgärder.