Atlantbanan

Atlantbanan som begrepp sträcker sig från Trondheim till Stockholm. Projektet har som uppgift att stärka stråket Trondheim-Åre-Östersund-Ånge-Sundsvall/Ljusdal-Bollnäs-Gävle. Det gäller både infrastruktur, person- och godstrafik.
 
Mål med projekt Atlantbanan:
  • Resandet med persontågtrafiken ska öka.
  • Tågresandet uppfattas av kvinnor och män som ett attraktivare alternativ än bilresan.
  • Service-, stödfunktioner och anslutningar förbättras och samordnas utifrån synsättet "hela resan."
  • Regional- och fjärrtågtrafiken kompletterar varandra i ett stabilt utbud.
  • Godstransporternas andel på järnvägen ökar.
  • Infrastrukturförbättringar genomförs utifrån identifierade brister.  

Syftet med projektet är att stärka en hållbar regional utveckling inom den geografi som innefattas av Atlantbanan dvs Gävleborg, Västernorrland, Jämtland.

Förbättrad service för resenärerna på stationerna

Persontågtrafiken är mycket viktig för de som bor utmed järnvägssträckan och för näringslivet. Nuvarande persontågtrafik behöver ett ökat resande för att kunna uppnå en bättre ekonomi och därmed ge bättre förutsättningar att bibehålla och utveckla trafikeringen. Ett av projektets fokusområden är steg 1(Tänk om) och steg 2 (Optimera) insatser för att kunna upprätthålla och utveckla befintlig persontågtrafik, såväl regionalt som för fjärrtrafiken.

Stationerna och den stationsnära miljöns utformning har också stor betydelse för hur resenärerna upplever resan. Projektet skall fästa särskild uppmärksamhet på stationerna som bytespunkt och kunna medverka till förbättrad service för resenärerna.

Satsningar på persontågtrafiken är uppdelade i tre områden:

  • Resvaneundersökningar för att ta reda på kunskap och synpunkter kring tågresande
  • Turismen, skapa förutsättningar för att resa hållbart till turistmål
  • Offentliga och privata tjänsteresor med tåg

Överflyttning av gods från väg till järnväg

Godstransporterna är ett annat viktigt mål för projektet och en del är att öka godstransporterna på järnväg till och från Trondheim. Det är också ett viktigt motiv för elektrifieringen av Meråkerbanan. För att få detta till stånd krävs en fungerande infrastruktur och ett aktivt arbete med konkreta lösningar på överflyttning av gods från väg till järnväg. Projektet måste kunna visa på fördelar för varuägare, speditörer och operatörer att öka järnvägstransporterna. Det kräver fortlöpande och konkret dialog med berörda parter.