Regional bredbandsstrategi

För att öka tillgången till snabbt bredband i länet har Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi för 2012-2020.

Arbetet med att ta fram bredbandsstrategin har skett i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. Syftet med bredbandsstrategin är att ge länet gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver göras i arbetet med bredband. Genom att samla länets kommuner kring bredbandsstrategin har Gävleborg fått goda förutsättningar att lyckas med sin bredbandsutbyggnad. 

Vision

I Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom högkvalitativt och tillgängligt bredband.

Mål

  • År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Handlingsplan

I bredbandsstrategin har nio områden identifierats som nödvändiga att arbeta med för att främja bredbandsutbyggnaden och nå uppsatta mål. Ordningen anges utan inbördes prioritering.

1. Arbeta fram kommunala bredbandsstrategier

Kommunerna bör ta fram egna kommunala bredbandsstrategier. I strategierna bör kommunerna klargöra sina olika roller och offentliggöra sina avsikter och ambitioner på bredbandsområdet. Kommunerna bör också tydliggöra behovet samt kostnaderna för bredband utanför tätorterna och småorterna. Strategierna bör integreras i kommunernas översiktsplaner.

2. Arbeta fram IT-infrastrukturplaner på regional och kommunal nivå

I IT-infrastrukturplanerna bör befintliga nät kartläggas och det bör tydligt framgå hur den fortsatta utbyggnaden ska genomföras. Planerna bör integreras i kommunernas översiktsplaner.

3. Finansiering

Ett omfattande statligt stöd har bedömts vara nödvändigt för att länet ska kunna nå uppsatta mål. Behovet av medel måste påvisas för regeringen. Kommunerna bör utifrån sina förutsättningar säkerställa resurser till bredband. Övriga offentliga aktörer bör möjliggöra och prioritera finansiella bredbandssatsningar i de strategier och handlingsprogram som de förfogaröver. Genom partnerskap på regional och kommunal nivå och olika strategier bestäms användningsområdena för många av de stöd som är möjliga att söka för bredbandsprojekt, till exempel stöd från strukturfonderna och Leader. I dessa forum krävs det att man särskilt uppmärksammar och bevakar bredbandsfrågan.

4. Regional och lokal samverkan

Länsstyrelsen bör ta initiativ till att inrätta ett samverkansforum där länets bredbandsaktörer ingår. I forumet bör ledande personer inom de offentliga organisationerna ha en aktiv roll. Gävleborg bör ta initiativ till att samarbetet med angränsande län utökas.

5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband

Länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunerna bör ta fram kommunikationsplaner för hur behovet och nyttan av bredband ska kommuniceras. Bredbandsfrågorna måste upp på alla agendor.

6. Stödja byalagen i bredbandsutbyggnaden

Byalag och utvecklingsgrupper har möjlighet att söka bredbandsstöd för att bygga egna nät. Kommunerna bör ta fram en handlingsplan för hur och i vilken omfattning de kan hjälpa byalagen.

7. Se över fördelningen av bredbandsstöden

Länsstyrelsen bör ta fram en handlingsplan för hur bredbandsstöden ska fördelas i länet. Länsstyrelsen bör också fastställa hur stor andel offentlig samt privat finansiering som bör ingå i bredbandsprojekten.

8. Eftersträva samförläggning med övrig infrastruktur

Samförläggning av fiber och kanalisation med annan infrastruktur bör eftersträvas eftersom det minskar anläggningskostnaderna vilket leder till stora samhällsekonomiska vinster. Kommunerna bör uppmana ledningsägare att använda Ledningskollen som är ett webbaserat verktyg som används för att samordna och planera grävarbeten.

9. Länets ledande företrädare bör bevaka länets intressen i bredbandsfrågan

Ledande regionala företrädare bör arbeta för att påverka de centrala beslutsfattarna och för att tydliggöra länets behov och ambitioner för departement, PTS, Jordbruksverket med flera. Gävleborgs län ska ses som ett handlingskraftigt län med god kompetens i bredbandsfrågorna. Länet bör därmed bli en given part i diskussioner om bredband som sker på central nivå.