Barnkonventionens fyra grundprinciper

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.Sverige ratificerade konventionen 1990 och år 2020 förväntas den bli en del av svensk lag.

Konventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör en helhet.

Konventionen bygger även på fyra grundläggande principer. Dessa ska alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn. Principerna återfinns i artikel två, tre, sex och tolv. 

De fyra grundprinciperna är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.