Barnrätt och barnkonventionen

Vare sig du är medarbetare, chef eller förtroendevald inom Region Gävleborg så ska du arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv, i Region Gävleborgs styrdokument står det nämligen att barn och unga är en prioriterad målgrupp samt att hänsyn ska tas till barnets rättigheter.

När barnkonventionen blir lag 2020 blir barnets rättsliga skydd än starkare. Större vikt kommer läggas vid att alla rättstillämpare, alla vuxna, som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn ska se till barnets perspektiv och barnets bästa.

För att öka kunskapen om barnets rättigheter har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ett stödmaterial. Materialet tar upp nio olika teman, till exempel :

 • varför offentlig verksamhet ska arbeta med barnets rättigheter 
 • vilka rättigheter barn har 
 • hur Sverige arbetar med att implementera rättigheterna på olika nivåer

Materialet består av filmer med tillhörande diskussionsfrågor, presentationer och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig. Stödmaterial barnets rättigheter.

Det här innebär barnkonventionen:

Som medarbetare vid Region Gävleborg har vi gemensamt att vi ska förhålla oss till och arbeta med barnrättsperspektivet, det innebär att vi alla ska ta hänsyn till och medverka till barns bästa i vårt arbete och i de händelser och aktiviteter vi genomför. Det betyder att detta berör alla, vare sig du jobbar direkt eller indirekt med eller för barn. Det är bra att se över hur det ser ut i just er verksamhet och vilka förutsättningar som behövs för att du ska känna dig trygg i att arbeta i enlighet med barnets rättigheter.

Fundera över de här frågorna:

 • Har ni användbara metoder eller verktyg för att kunna avgöra vad som är barnets bästa i ett visst fall eller ärende? Har ni metoder för att avgöra barnets bästa eller konsekvenser för barn som grupp?
 • Har ni ett bra forum för att ta upp reflektioner, frågor och funderingar kring vad ett praktiskt arbete med barnkonventionen innebär?
 • Finns det utbildning du kan gå för att få mer kunskap om barnets rättigheter?
 • Har ni tillräckliga metoder för att kunna hämta in synpunkter från barn själva?

Vid Region Gävleborg har vi gemensamt att vi ska förhålla oss till och arbeta med barnrättsperspektivet, det innebär att vi alla ska ta hänsyn till och medverka till barns bästa i vårt arbete och i de händelser och aktiviteter vi genomför. Det betyder att detta berör alla, vare sig du jobbar direkt eller indirekt med eller för barn. Som chef handlar det mycket om att fortsätta skapa förutsättningar för att ett gott barnrättsarbete ska kunna bedrivas inom verksamheterna. Ett gott barnrättsarbete kan till exempel handla om att:

 • Fatta beslut om och avstätta tid och resurser för ett långsiktigt barnrättsarbete.
 • Se över barnrättsperspektivet i budget och styrdokument

Fundera över följande frågor: 

 • Har ni användbara metoder för prövning av barnets bästa eller reflektion kring barnkonsekvensanalyser?
 • På vilket sätt lyssnar ni och inhämtar synpunkter från barn?
 • På vilket sätt och när använder ni er av kunskap om barns livsvillkor?
 • Har ni forum att diskutera och reflektera utifrån barnets rättigheter i er verksamhet?
 • Vilka behöver ni samverka med?
 • Sker det kontinuerlig utbildning om barnets rättigheter? Har chef och medarbetare tagit del av utbildning?

Framför allt är det bra att be om mer kunskap om barnets rättigheter, men också om barn och ungas uppväxtvillkor i länet. Det kan också vara bra att se över om det kanske krävs några särskilda politiska beslut som kan hjälpa arbetet i organisationen framåt. Det kan handla om att prioritera ett barnrättsperspektiv i alla styrdokument, eller en policy om att barnrätt angår alla i organisationen.

SKL har tagit fram 9 framgångsfaktorer för ett lyckat barnrättsarbete som är bra för förtroendevalda att känna till.

 1. Ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) om att arbeta i enlighet med konventionen.
 2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument.
 3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån.
 4. Kartlägg kunskapsnivån.
 5. Besluta om en samordningsfunktion.
 6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen.
 7. Förankra arbetet i hela organisationen.
 8. Genomför aktiviteter på olika nivåer.
 9. Be om handledning och stöd om det behövs.

Läs mer om framgångsfaktorerna här

Region Gävleborgs medarbetare hittar utbildningen i Kompetensportalen, övriga intresserade kan ta del av den här.

Region Gävleborgs grundutbildning i barnrätt och barnkonventionen (pdf)