Barnrättsarbetet i Region Gävleborg

Barnrätt är ett samlingsbegrepp för de regler som rör barns rätt i samhället. Med barn avses alla människor upp till 18 år. Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter i Sverige gäller oberoende av barnets födelseland och föräldrarnas bakgrund eller situation.

Region Gävleborg har i sina styrdokument prioriterat målgruppen barn och unga med tillägget att barnets rättigheter gäller, därför behöver alla som arbetar för Region Gävleborg fördjupa sina kunskaper om barnets rättigheter. Här hittar du grundläggande information om vad barnrätt handlar om inom hälso- och sjukvården, inom kultur och flera andra områden som vi arbetar med.

Informationen vänder sig till dig som arbetar i Region Gävleborg eller inom en samverkande aktör som behöver mer information och inspiration om barnrättsarbetet.