Barnrättsarbetet i Region Gävleborg

Region Gävleborg har i sina styrdokument prioriterat målgruppen barn och unga med tillägget att barnets rättigheter gäller, därför behöver alla som arbetar för Region Gävleborg fördjupa sina kunskaper om barnets rättigheter. På denna sida finns information om vad barnrätt handlar om inom hälso-sjukvården, kultur och flera andra områden vi arbetar med. Du hittar även rutiner och handlingsplaner och mer information viktigt för dig som arbetar i Region Gävleborg.

Barnrätt är ett samlingsbegrepp för de regler som rör barns rätt i samhället. Med barn avses alla människor upp till 18 år. Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter i Sverige gäller oberoende av barnets födelseland och föräldrarnas bakgrund eller situation.

Informationen vänder sig till dig som arbetar i Region Gävleborg eller inom en samverkande aktör som behöver mer information och inspiration om barnrättsarbetet.