Mot en kunskaps- och kvalitetsstyrd vård med patienten i fokus

Region Gävleborg vill skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att ha sin utgångspunkt i patientens behov ur alla aspekter. Det icke vinstdrivande och integrerade hälso- och sjukvårdssystemet Kaiser Permanente är en förebild.

- Genom studie- och arbetsresor och annat utbyte tar vi del av Kaiser Permanentes framgångsrika arbete, metoder och processer som ett led i utvecklingen av Region Gävleborgs framtida hälso- och sjukvård, säger regiondirektör Svante Lönnbark.

Studieresorna ligger i linje med regionens önskade utveckling att successivt flytta fokus från ekonomistyrning till kunskaps- och kvalitetsstyrning.

- Vi har länge varit inriktade på att få en ekonomi i balans, ett arbete som varit framgångsrikt. Nu är det dags att ta nästa steg och flytta fokus från ekonomistyrning till kunskaps- och kvalitetsstyrning. För att säkerställa framtidens goda hälso- och sjukvård krävs att vi blir mer utvecklingsorienterade, säger Svante Lönnbark.

Patientens behov och helhetstänk

Patientens behov ur alla aspekter, inför varje beslut och förändring, i alla situationer är viktiga ledord för det här sättet att arbeta. Patienten är en aktiv partner i vårdteamet och har lättillgänglig information om sin hälsa och sin vård. Helhetstänket tar sig uttryck i en fast vårdkontakt som tar ett huvudansvar och lotsar patienten till alla specialistfunktioner som kan behövas.

Patienten utbildas till att kunna vara en aktiv partner och till att kunna ta ett större ansvar för sin hälsa och för behandlingen av sina sjukdomar. Man tillhandahåller också olika appar som hjälper och stimulerar patienten att leva hälsosammare. Kaiser Permanente satsar mycket på screeningverksamhet och är måna om att alla deras medlemmar ska göra sina regelbundna kontroller. Kroniskt sjuka kallas regelbundet för uppföljning och man har som patient möjlighet att möta sin doktor inte bara på mottagningen, utan också via telefon, säker e-postanslutning och nu också via video från den egna datorn eller smartphonen.

Förutom att återinvestera det ekonomiska överskottet i den egna verksamheten, satsar man mycket av det på generellt folkhälsoarbete som riktar sig inte bara till de egna medlemmarna utan till hela befolkningen i områdena där man verkar.

Om Kaiser Permanente

Stiftelsekontrollerade Kaiser Permanente (KP) är USA:s tredje största vårdkedja och är storleksmässigt jämförbart med Sveriges samtliga landsting, både avseende ekonomi och andelen patienter. Verksamheten bedrivs non-profit, det vill säga att de ekonomiska överskotten i detta fall går direkt tillbaka till organisationens verksamheter.

KP:s värderingsstyrda organisation med ett starkt internt ledarskap har visat sig framgångsrikt och modellen har väckt stort internationellt intresse. KP:s genomtänkta kvalitetsarbete, som får genomslag i hela organisationen, är ett exempel. Utvecklingen av olika informationsverktyg, bland annat inom e-hälsa och digitala journaler, är ett annat område där KP ligger långt framme.

KP arbetar med helhetssyn och sätter människan i ett samhällssammanhang. KP-perspektivet ser hälso- och sjukvården som en viktig del av den regionala utvecklingen.

KOSTNADER

Resor gjorda under 2014 och 2015 täcktes av aktuella statsbidrag eller prestationsersättningar*.

Kostnaderna för resor och hotell för resan i februari 2016, med undantag för de för bussresor och konferensrum och resebyråavgiften, redovisades på 2015.

De kostnader som redovistats 2016 och som inte täckts av statsbidrag är:

  • kursavgiften till Kaiser Permanente
  • bussresor
  • konferensrum

Summa: 404 218 kr

Dessa kostnader har redovisats inom Hälso- och sjukvårdsnämndsförvaltningen, hälso- och sjukvård gemensamt.

* prestationsersättning - är en typ av ersättning eller betalning baserat på resultat och för att uppnå specifika mål