Regional utvecklingsstrategi illustrationer

Framstegsdagen 2023

Framstegsdagen 2023 var en inspirerande dag där deltagarna tillsammans fokuserade på hållbar regional utveckling. Under dagen presenterades många goda exempel på hur samverkansarbetet i regionen ger nytta för de som bor, lever och verkar här.

Framstegsdagen ägde det här året rum på Kulturcentrum i Sandviken den 5 maj. Två externa föreläsare som bjöd på tankeväckande och engagerande föredrag var folkbildaren Per Grankvist som berättade om konsten att navigera i en komplex värld, och trendanalytikern Anna Frankzén Starrin som pratade om trender och tekniker som påverkar oss.

Dagen gav även tillfälle för dialog och utbyte mellan deltagarna, bland annat genom ett antal valbara pass där de hade möjlighet att lyssna till olika seminarier eller arbeta aktivt tillsammans i workshops. Vilka dessa seminarier och workshops var hittar du kort information om nedan. Några av de presentationer som hölls under dagen finns i den högra menyn.

 Valbara seminarier och workshops

Att skapa hälsofrämjande och inkluderande arbete för en mer hållbar arbetskraft

- Jennie Jackson, Högskolan i Gävle.

Friska medarbetare bidrar till hållbara organisationer som i sin tur bidrar till hållbara samhällen. Men hur kan vi utforma arbetet för att främja medarbetarnas hälsa och säkerställa lika tillgång till hälsofrämjande arbete oavsett kön och härkomst? Seminariet bjuder även på exempel från ett forskningsprojekt på Elis tvätteri i Ockelbo.


Steget(t) – En social investering

- Melinda Dalin och Linda Wallberg, Föreningsalliansen Bollnäs samt Frida Stoltz, Region Gävleborg.

Steget(t) är ett nytt arbetssätt som utvecklats gemensamt av Bollnäs kommun och Föreningsalliansen. Insatsen fokuserar på hur ökad samverkan mellan de två organisationerna ger personer med långvarigt försörjningsstöd möjlighet att få rätt insats i rätt tid av rätt aktör och till rätt kostnad. För att kunna möta arbetskraftsbristen som den demografiska utvecklingen medför är det viktigt att inkludera fler på arbetsmarknaden och bättre nyttja den kompetens som finns. Att dessa personer får stöd att ta första steget mot en egen försörjning innebär stora vinster för såväl individ som samhälle.

 

Viable Cities Klimatneutrala städer

- Evelina Loberg, Gävle kommun.

Tillsammans med 23 andra städer i Sverige arbetar Gävle kommun med missionen att bli klimatneutrala till 2030 via innovationsprogrammet Viable Cities. Genom programmet hittar kommuner och myndigheter lösningar på gemensamma problem och deltagandet har lett till mer resurser och kunskaper, särskilt spännande är arbetet med klimatinvesteringsplaner där klimatarbetet kopplas ihop med vilket investeringsbehov som finns för att nå klimatmålen.


Kustfiskarelyftet för ett småskaligt och hållbart kustfiske

- Dennis Bergman, Ingela Mästerbo och Carl-Åke Wallin.

Leader-projektet Kustfiskarelyftet arbetar för att skapa förutsättningar för att bedriva ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart småskaligt fiske samt ett hav i balans i Gävleborgs län. Projektet har utvecklat ett starkare nätverk för kustfiskare som leder till bättre tillvaratagande av deras yrkeskunskaper, lönsamhets- och förädlingsintressen. Besöksnäringen och yrkesfiskare har stärkt samarbetet för att tillsammans marknadsföra det småskaliga fisket kopplat till förädlade produkter vilket har lett till levande fiskelägen och ökad be

Hur sänker vi trösklarna för cirkulära företag?

- Elin Skogens och Love Sjöberg, Region Gävleborg.

Hur sänker vi trösklarna för cirkulära företag samt hur jobbar Region Gävleborg och företagsfrämjande systemet med cirkulär ekonomi? Detta var några av frågorna som diskuterades under workshopen kring cirkulär ekonomi. Workshopen belyste finansiella hinder och möjligheter som finns för cirkulära företag med fokus på cirkulära startups. Några nyckelfaktorer som lyftes fram för att sänka trösklarna för cirkulära företag var att bryta rådande normer och beteenden och hitta nya sätt att samarbeta tillsammans i det företagsfrämjande systemet kopplat till finansieringsfrågor. Omställningen från ett linjärt system till en cirkulär ekonomi pågår just nu och kommer i närtid att påverkas av bland annat lagstiftning genom EU:s taxonomi och ekodesigndirektiv. Två utmaningar som diskuterades var finansieringstekniska -och redovisningstekniska frågor där produkt som tjänst lyfts fram som en av fem nyklassiska cirkulära affärsmodeller som har särskilt stora utmaningar.

Workshopdeltagarna lyfter fram vikten av att samverka mellan företag och att företagen kan vara en drivande faktor i den cirkulära omställningen. De lyfte också vikten och önskan av att ha en koordinatorfunktion som kan stötta företagen i omställningen. Konkurrensfördel var ett ämne som diskuterades där workshopdeltagarna ser att det finns fördel att vara med i omställningen. Sist så diskuterades också offentlig sektors roll när det kommer till upphandling och hur det skulle kunna bidra till omställningen.

Presentation

Presentation workshop hur sänker vi trösklarna för cirkulära företag –  Framstegsdagen 2023 (pdf)

Förutsättningar för bra service och levande bygder i Gävleborg

- Carina Munter, Lina Andersson och Helena Skärström, Region Gävleborg

Workshopen handlade om underlag att skapa bra förutsättningar för service och en levande landsbygd. Region Gävleborg har under 2023 uppdrag att ta fram ett Regionalt Serviceprogram som sträcker sig från 2023–2030. Aktörer runt om i länet är viktiga för genomförandet och inbjuds bland annat via denna workshop att ge inspel till det färdiga programmet. Frågeställningar för deltagare att ta hänsyn till:

  • Vilka är de viktigaste frågorna att driva för att säkerställa service på landsbygden? Vilka är de största hindren?
  • Vilka sakområden/funktioner är viktiga att nå för ett bra servicearbete?
  • Vad är viktigt att ha med i det kommande regionala serviceprogrammet?
  • Övriga tankar och reflektioner?

Presentation

Presentation workshop förutsättningar för bra service och levande bygder i Gävleborg –Framstegsdagen 2023 (pdf)

Hållbarhetsintegrering i praktiken

- Linnéa Humble, Maria Sundman och Rickard Eklund, Region Gävleborg.

Verkstaden inleddes med en presentation av Region Gävleborgs nya interna arbetssätt Hållbarhetssäkring. Arbetssättet används av Region Gävleborg för att hållbarhetssäkra framtagandet av 1–2 program, planer eller strategier per år. Hållbarhetssäkringen får ta upp till 50 timmar per deltagare och deltagarna består av en tvärgrupp med olika kompetenser. En förändringslogik med nuläge, kritiska faktorer, insatser och börläge har en central roll i hållbarhetssäkringen.

I verkstaden fick deltagarna träna på att arbeta utifrån förändringslogiken. Det önskade börläget i form av att Gävleborg har ett hållbart resande var utgångspunkten för övningen. Information om hur (o)hållbart resandet sker i dag (nuläget) var också framtaget.

Deltagarnas uppgift var att tillsammans tänka fram orsaker (kritiska faktorer) till varför vi inte redan är i det önskade börläget?

Detta utifrån frågeställningarna:

  • Vad hindrar oss, håller oss kvar (i ett ohållbart resande)?
  • Vad skulle kunna hjälpa oss att lyfta mot börläget?

Presentation

Presentation workshop hållbarhetsintegrering i praktiken Framstegsdagen 2023 (pdf)

Hur skapar vi ett mer tillgängligt Gävleborg?

- Anna Skytt och Olof Linde, Region Gävleborg

Verkstaden inleddes med att ge en regional ram med olika aspekter om hur tillgängligheten ser ut i Gävleborg och hur det påverkar utvecklingsförutsättningar i vårt län såväl lokalt som regionalt. Därefter beskrevs det bredare perspektiv på tillgänglighet som ges i en ny handbok för att skapa ”tillgänglighet i ett hållbart samhälle”, och som tagits fram gemensamt av Boverket, Trafikverket och SKR. Det bredare perspektivet kommer att användas i det kommande arbete som Region Gävleborg påbörjar nu som ska leda fram till en långsiktig strategi för ett tillgängligt Gävleborg, och som kommer att bedrivas i samspel och dialog med olika myndigheter, aktörer och grupper i länet. I den följande workshopen gavs deltagarna möjlighet att reflektera kring följande frågor, först enskilt, sen i grupp i grupp och avslutningsvis gemensamt.

1. Vad är god tillgänglighet för dig?
2. Vilken typ av tillgänglighet är viktigast att utveckla i Gävleborg? Och vilken är mindre viktig? (givet begränsade resurser)
3. Vilka utmaningar/målkonflikter ser du tydligast, utifrån målet att nå ett  tillgängligt samhälle för alla?

Summering av workshop (pdf)

Endast för särskilt inbjudna som ingår i gruppen kommunsamråd.