Resultat och statistik

Sandvikens smärtrehabprogram ingår i Nationella registret över smärtrehabilitering, NRS.

I detta register samlas data från patienters formulärskattningar anonymt, med syfte att landets smärtrehabenheter ska kunna utvärdera sina behandlingsresultat.

2019 remitterades 217 personer till Smärtrehabteamet i Sandviken. Av dessa bokades 88 personer in för ett första besök hos läkare och 72 personer gick vidare till smärtrehabteamet för utredning. 39 personer deltog sedan i smärtrehabprogrammet i sex veckor och ytterligare 12 personer fick en individuell rehabilitering. 3 av 4 deltagare var kvinnor. Medelåldern var 44 år och de vanligaste besvären var ospecifik smärta, fibromyalgi respektive nacksmärta.

Efter att ha gått smärtrehabprogrammet på sex veckor upplevde 9 av 10 deltagare att de har fått ett bra bemötande av smärtrehabteamet. 8 av 10 upplevde att de mål som sattes i början av rehabiliteringen var helt eller till stor del uppnådda. De vanligaste målområdena var arbete/sysselsättning, fysisk träning, fysisk funktion samt aktivitet i vardag/fritid. Generellt upplevde deltagarna i smärtrehabprogrammet även förbättringar gällande bland annat upplevd arbetsförmåga, minskad rörelserädsla samt mindre påverkan av smärta i vardagslivet. 

För något mer än hälften av deltagarna deltog även närstående i rehabiliteringen vid något tillfälle. Samtliga deltagare skrevs ut till hemmet efter avslutad rehabilitering.