Statistik ryggmärgsskadeteamet

177 patienter var 2019 inskrivna hos ryggmärgsskadeteamet. Teamet har ansvar för att följa upp ryggmärgsskadade patienters hälsotillstånd under hela livet. Syftet är att förebygga medicinska komplikationer samt hjälpa till med att återta kontrollen över livssituationen och att hantera de förändringar som skadan medför.

Drygt två tredjedelar av patienterna var män 2019 och det var en relativt jämn fördelning geografiskt mellan Gästrikland och Hälsingland. De flesta patienterna är mellan 45 och 70 år.

Ryggmärgsskadeteamet tar vanligtvis emot knappt 20 nya patienter per år och avslutar ungefär 10 per år. Under 2019 avslutades dock ovanligt många, 23 stycken, pga. minskad läkarbemanning och det totala antalet patienter sjönk. De som avslutades var framförallt patienter med liten påverkan av sin ryggmärgsskada, t.ex. ingen tarm/blåspåverkan. Teamet har tidigare haft mellan 400 till 500 återbesök i öppenvården per år men 2017 sjönk den siffran till 264. Den minskningen består av en minskning av antalet fysioterapeutbesök som nu sköts mer i primärvården eller av privata aktörer. Cirka 70 patienter vårdades inneliggande 2019 på rehabiliteringsmedicinavdelningen. Antalet patienter som vårdas inneliggande ökar lite varje år, sannolikt beroende på att fler av de ryggmärgsskadade är multisjuka äldre.

Under utfall presenteras svar på två av elva frågor från patientenkäten som delas ut vartannat år till patienter som är aktuella hos ryggmärgsskadeteamet. 2018 svarade 90 personer på enkäten vilket motsvarar en svarsrekvens på 50 procent. Generellt var både patienter och deras närstående mycket nöjda med rehabiliteringen.

Resultat för ryggmärgsskadeteamet 2019