Rådgivning (med headset), Monica Mattsson, distriktssköterska på Gävle strand

Bakgrund

Region Gävleborg ska införa ett nytt vårdinformationsstöd som heter Cosmic. Det nya vårdinformationsstödet ska vara ett modernt, effektivt och säkert arbetsverktyg som ska underlätta samverkan och möjliggöra digitalisering.

Varför nytt vårdinformationsstöd?

 • Digitalisering av hälso- och sjukvården i Sverige

  Regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en vision för e-hälsoarbetet som sträcker sig till år 2025. Visionen bygger på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att underlätta för patienter och invånare att få större delaktighet i sin vård och omsorg samt införa effektivare digitala verktyg som stöttar vårdpersonal i sitt dagliga arbete. Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
 • Omoderna system

  Flera av de nuvarande systemen som används inom hälso- och sjukvården är omoderna och kan inte vidareutvecklas. Begränsningarna gör det svårt att effektivisera arbetsflöden i vården eftersom det saknas tekniskt stöd. Med gamla system kan vi inte möta framtidens krav.
 • Möta invånarnas förväntningar

  Vårdens framtida utmaningar, bland annat med en snabbt växande befolkning av äldre som söker vård, kräver mer fokus på preventivt arbete, effektiv samverkan och en högre nivå av tillgänglighet och digitalisering. Samtidigt vill patienterna ha inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör sin egen hälsa. Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården innebär nya möjligheter till delaktighet och inflytande.

 

Hur tas vårdinformationsstödet fram?

 • Samverkan med andra regioner

  Region Gävleborg samarbetar med åtta andra regioner genom Sussa samverkan. Det är ett unikt samarbete i Sverige där den övergripande idén är att samverka mellan regioner för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025. De nio regionerna som ingår i Sussa samverkan har gemensamt upphandlat ett vårdinformationsstöd och tillsammans ställt krav på nödvändiga funktioner utifrån behov och önskemål från hälso- och sjukvården.

  Sussa samverkan har arbetat fram ett program och en tidplan för både framtagande och införande av framtidens vårdinformationsstöd. Det kallas för FVIS-programmet. Regionerna stöttar programmet genom att se till att det finns resurser och kompetens i de projekt som ingår.
 • Samverkan med leverantören

  Det nya vårdinformationsstödet heter Cosmic och levereras av e-hälsoföretaget Cambio. De tillhandahåller it-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer och verksamhetssystem för kommuner. Sussa samverkan agerar som en kund gentemot Cambio. Ambitionen är att Cosmic ska se likadant ut i alla Sussa samverkans regioner.
 • Regionalt program

  Utöver det gemensamma FVIS-programmet har varje region i Sussa samverkan egna regionala program. De regionala programmen är länken mellan Sussa samverkan och den egna regionen. Det handlar dels om att ta tillbaka information som skapats i Sussa samverkan för att förankra regionalt och dels om att bidra med kunskap från den egna regionen till det gemensamma arbetet.

  I Region Gävleborg har ett programkontor etablerats för Framtidens vårdinformationsstöd. Det ska vara navet för alla uppdrag, projekt och aktiviteter som ska leda organisationen genom förändringen som det nya vårdinformationsstödet för med sig.