Bakgrund

Region Gävleborg ska införa ett nytt vårdinformationsstöd som heter Visus. Det nya vårdinformationsstödet ska ge förutsättningar för en mer effektiv samverkan, en högre nivå av tillgänglighet och möjliggöra digitalisering.

Varför nytt vårdinformationsstöd?


1. Omoderna system

Flera av de nuvarande systemen som används inom hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg är omoderna och kan inte utvecklas för att möta dagens digitaliseringsbehov. Systemen pratar inte särskilt väl med varandra och det kan vara svårt att överföra patientinformation från ett system till ett annat. Begränsningarna i den föråldrade tekniken gör det svårt att effektivisera arbetsflöden i vården då det helt enkelt saknas tekniskt stöd. Ett vårdinformationsstöd som på ett lättare sätt följer patientens väg i vården behövs, så att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt.

2. Invånarnas förväntningar

Invånarnas förväntningar på digital tillgänglighet hos hälso- och sjukvården behöver mötas. Digitaliseringen har redan skapat genomgripande förändringar i
många samhällsområden och det finns inga tecken som tyder på att den digitala utveckling kommer att avstanna. Hälso- och sjukvården behöver följa med i samhällets digitala utveckling.

Ett vårdinformationsstöd som underlättar kommunikation både inom vården men också mellan vården och patienterna/invånarna behövs.

3. Vision e hälsa 2025

Arbetet med införandet av ett nytt vårdinformationsstöd ligger också i regeringens vision för e-hälsa 2025. Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. En ökad digitalisering kan ses som ett verksamhetsstöd för hälso- och sjukvården för att kunna uppnå god kvalitet på vården.

Hur tas vårdinformationsstödet fram?

Samarbete mellan regioner

Region Gävleborg samarbetar med åtta andra regioner för att utforma det nya vårdinformationsstödet. Arbetet sker i ett samverkansorgan som heter Sussa samverkan. Det är ett unikt samarbete i Sverige där den övergripande idén är att samverka mellan regioner för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025. Devisen är att tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och mindre sårbara - varje region ska dra nytta av samarbetet.

De regioner som ingår i Sussa samverkan är:

  • Region Gävleborg
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten
  • Region Västernorrland
  • Region Dalarna
  • Region Örebro län
  • Region Sörmland
  • Region Blekinge
  • Region Halland


Leverantör

Regionerna i Sussa samverkan har gjort en gemensam upphandling av det nya vårdinformationsstödet. Uppdraget att leverera det nya vårdinformationsstödet gick till e-hälsoföretaget Cambio som tillhandahåller lösningar för att förbättra vård och omsorg.

Ett intensivt arbete pågår mellan Sussa samverkan och Cambio för att ta fram en gemensam utformning av det nya vårdinformationsstödet. Ett stort antal medarbetare från de nio regionerna deltar i projektet.

Sussa samverkan arbetar parallellt för att underlätta införandet av det nya vårdinformationsstödet i regionerna och att etablera en organisation för fortsatt underhåll och utveckling av det nya vårdinformationsstödet. 


Regionalt programkontor

Region Gävleborg arbetar med att bygga och bemanna en organisation för införandet av det nya vårdinformationsstödet. En styrgrupp leder det strategiska arbetet och ett programkontor har uppdraget att sätta en tydlig tidplan för införandet samt att vara navet för alla uppdrag, projekt och aktiviteter som ska leda Region Gävleborg genom förändringen som det nya vårdinformationsstödet för med sig.