Utredningar och beslut

Nationellt

19 juni 2019

God och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården (pdf)

En överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, som omfattar totalt 2 430 000 000 kronor för insatser 2019 som ska bidra till omställningen till en god och nära vård, förbättra tillgängligheten i primärvården och bidra till införandet av sammanhållna vårdplaner, bland annat genom patientkontrakt.

5 juni 2019

God och nära vård (SOU 2019:29)

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård - Vård i samverkan.

1 juni 2018

God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

7 juni 2017

God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:53)

I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

13 januari 2016

Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2)

Regeringen beslutade den 21 november 2013 att tillkalla en nationell samordnare med uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Analysen ska bland annat belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Betänkandet överlämnades 13 januari 2016.

Regionalt

16 januari 2019

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om en utveckling av God och nära vård i Gävleborg (pdf)

7 december 2018 

Analys och åtgärdsförslag God och nära vård i Gävleborg (pdf)

5 april 2018 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om en fördjupad regional analys