Programområde Vårdform 3: Hälsocentraler

I en God och nära vård tar hälsocentralerna hand om ärenden i första linjens vård där fysiska bedömningar som utförs av vårdpersonal är nödvändiga. I samverkan med övrig hälso- och sjukvård tillgodoser hälsocentralen också friska kronikers basbehov.

Hälsocentralen ska fungera i samspel med digitala lösningar och med närvårdscentra på närmsta större ort, samt med den specialiserade sjukhusvården. Hälsocentralens funktion kan se olika ut beroende på lokala behov men ska ha en tydlig basnivå som ska finnas beskriven i Hälsovalshandboken.

Syftet med programområdet är att definiera vilken roll och funktion hälsocentralerna som organisatorisk form ska ha i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet. Områdesansvaret, utvecklad samverkan med kommunerna, lokalsamhälle och föreningsliv är viktiga delar att ta hänsyn till.

Kompetenskraven på en hälsocentral behöver ses över och utvecklas. Vi behöver utreda om tillgång till läkare eller distriktssköterska behöver vara i fysisk form, eller om en annan kontaktform kan möta invånarnas behov.

Det övergripande programmålet är att vårdform 3 Hälsocentral har en utformning och funktion som uppfyller behoven av närvaro och tillgänglighet för sin befolkning. Det är en av flera viktiga åtgärder för att kunna utveckla den nära vård som utförs ofta och återkommande.