Programområde Digitalisering/medicinsk teknik

All vård bedrivs i dag med stöd av vårdsystem och medicintekniska produkter. Syftet med programområdet Digitalisering/medicinsk teknik är att prioritera bland de utvecklingsmöjligheter som finns.

Fokus är att utifrån befintlig IT/MT-miljö och ett kommande inköp av ett nytt gemensamt vårdsystem identifiera och prioritera de utvecklingsfrågor som ger störst verksamhetsnytta, patientnytta och som är kostnadseffektiva.

Programområde Digitalisering/MT behöver också skapa optimala tekniska förutsättningar för den omställning av vården som behövs för att nå en God och nära vård i Gävleborg.

När programmet är fullt genomfört ska det så långt det är möjligt finnas en enhetlig struktur i den vårdnära IT- och MT-miljön, som underlättar arbetet för vårdens medarbetare och möjliggör att vi kan fokusera på att leverera en God och nära vård i Gävleborg.