Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges kommuner och regioner har kommit överens om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika diagnosområden. Uppdraget att ta fram och fastställa vårdförloppen ligger hos Nationellt system för kunskapsstyrning.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att skapa en jämlik och effektiv vård. De ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Det finns sedan tidigare ett antal fastställda vårdförlopp specifikt inom cancervården. De kallas "standardiserade vårdförlopp" och avgränsas till perioden från misstanke till första behandling. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp omfattar hela vårdkedjan – från tidig upptäckt, utredning, behandling och uppföljning till rehabilitering och ett eventuellt återinsjuknande.

Godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp publiceras på hemsidan för Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Mer om Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp