Nationellt system för kunskapsstyrning

Den bästa kunskapen ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Sveriges regioner har en gemensam organisation för att ta fram den kunskapen och säkerställa att den används. Modellen kallas Nationellt system för kunskapsstyrning.

Alla regioner har förbundit sig att stödja Nationellt system för kunskapsstyrning och bidra med resurser och kompetens. Målet är att vårdpersonal får ett bättre kunskapsstöd vid behandlingar, att patienter upplever en ökad kvalitet och att vården blir mer jämlik både inom och mellan regionerna.

Kunskapsstyrningen är indelad i 26 nationella programområden enligt patientgrupper, samt ett nationellt primärvårdsråd. Exempel på nationella programområden är NPO Akut vård, NPO Infektionssjukdomar och NPO Levnadsvanor.

Ny kunskap och nya vårdförlopp tas fram nationellt inom det berörda programområdet. Här finns experter med bred kompetens inom sitt fält. De samarbetar också med myndigheter, professionsföreningar och patientföreningar.

I Region Gävleborg finns en motsvarande organisation med lokala programområden. I regionen ligger fokus på att omsätta den nya kunskapen i handling och säkerställa att den når hela vägen ut till varje patientmöte i hälso- och sjukvården.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Så fungerar nationell kunskapsstyrning