En kulturförändring för vårdens medarbetare

I en God och nära vård står relationen mellan patienten och vårdens medarbetare i centrum. Medarbetarnas kompetens och engagemang för ett bra patientmöte är den viktigaste förutsättningen för framgång.

Människors förväntningar på vården har höjts, både när det gäller tillgängligheten och bemötandet. Vården behöver bli bättre på att fråga patienterna hur de vill ha kontakt och hur deras vårdmöte ska utformas. Kulturförändringen handlar också om närmare samarbete mellan specialistvård och primärvård, mellan regionen och kommunerna och mellan olika professioner.

Varje medarbetare inom vården behöver i sin egen position utmana sin egen föreställning om patientens behov genom att byta ut frågan ”Vad kan det vara för fel på patienten?” till ”Vad är viktigt för patienten?”.

Ny teknik och nya kompetenser

Utvecklingsarbetet inom God och nära vård syftar också till att underlätta för de anställda och skapa en attraktiv arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Digitala alternativ för exempelvis telefonrådgivning och remisshantering kan frigöra tid för de mest behövande patienterna. Det kommer att behövas nya kompetenser i vården som kan avlasta medicinsk personal, och arbetsuppgifter kan behöva överföras till andra yrkesgrupper.

Det är inte lätt att ändra sina invanda tankar och bilder om hur något ska vara. Vi gör den ”vårdkulturella resan” tillsammans.

Film: Nära vård - en introduktion