Så fungerar DVM för vårdsökande

Den vårdsökande kan antingen nå Digitala vårdmöten (DVM) via 1177.se/gavleborg eller via Region Gävleborgs webbplats, genom att gå direkt till den egna webbsidan som är mobilanpassad. Planen är att lansera DVM i oktober 2021.

Elisabet Mickelsson i videosamtal digitala vårdmöten

Vissa självservicefunktioner, till exempel receptförnyelse, kommer att finnas kvar på 1177 Vårdguiden. Bokning av vårdbesök kommer däremot att finnas i DVM. På sikt kommer fler funktioner som finns på 1177 Vårdguiden att finnas i DVM, utvecklingen kommer att ske successivt.

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Den vårdsökande får börja med att svara på frågor om sina symtom och om sitt hälsotillstånd. Resultatet av frågorna används för att triagera patienten, det innebär att patienten sorteras och prioriteras till rätt vårdnivå utifrån sitt hälsotillstånd och behov. Det kan handla om egenvårdsråd eller chat, ljud- eller videosamtal. Visar resultatet på akut vårdbehov avbryts processen med en hänvisning till 112 eller till akutmottagning. Behöver patienten visa något fysiskt, till exempel ett utslag eller en skada, rekommenderar vårdgivaren övergång till videosamtal.

Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver

Är behovet ett fysiskt besök kan den vårdsökande boka det online. Om triageutfallet till exempel säger att patienten bör träffa läkare inom en viss tid, visas tidböcker där patienten kan välja en tid som passar. Är det istället ett digitalt vårdmöte som rekommenderas visas tider för patienten att boka inom det lämpliga tidsspannet.

Triageringen är baserad på ett etablerat rådgivningsstöd. Ett regelverk finns för varje symtom med att antal frågor och baserat på vad patienten svarar kommer följdfrågor. Till exempel får en patient med bröstsmärta svara på om smärtan förvärras vid ansträngning.

Svaren i triageringen styr den vårdsökande till lämplig:

  • Vårdnivå - egenvård, primärvård eller specialistvård.
  • Profession – till exempel: sjuksköterska, läkare, kurator, medicinsk sekreterare, fysioterapeut, logoped, diabetessköterska, lungläkare, fysioterapeut, ortopedi eller barnmorska.
  • Brådskandegrad - till exempel: akut, inom 24 timmar, inom en vecka eller om åtta-tolv veckor.
  • Vårdform - chatt, videosamtal eller fysiskt besök.

Kika in i den digitala miljön

Ida Kedling, verksamhetsutvecklare, visar hur den digitala vården fungerar i Region Gävleborgs digitala coronamottagning som lanserades under 2020. Det är samma plattform som kommer att användas för digitala vårdmöten, men i en mer avskalad form.