Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Digitala vårdmöten.

Om Digitala vårdmöten - Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Region Gävleborg kommer att införa vårdtjänster online via en digital plattform: Digitala vårdmöten (DVM). Utöver de traditionella fysiska vårdbesöken eller 1177-samtal kan vårdsökande i länet även kontakta vården genom chatt, ljud eller videosamtal. Det är ett komplement till dagens vårdutbud och en av lösningarna för att möta ett ökande vårdbehov hos befolkningen och att öka tillgängligheten till vården. Patienterna kan kontakta vården när och var de bäst passar dem.

Planen är att införa tjänsten i oktober 2021. Region Gävleborg kan då bli först i Sverige med att erbjuda en digital väg in både till primärvården, till specialistvården och folktandvården.

Om DVM generellt

Region Gävleborg gör flera insatser för att öka tillgängligheten till vården. Den digitala tjänsten är ett sätt att göra vården mer tillgänglig och jämlik, oberoende av var i länet du bor. Vi eftersträvar en mer jämlik vård – digitalt är vi mer tillgängliga på distans. Patienterna kan kontakta vården när och var de bäst passar dem. Vi frigör även mer tid till fysiska besök.

Andelen äldre och yngre utanför arbetsför ålder i länets befolkning kommer att öka kraftigt. Det innebär att det saknas arbetskraft i vården om vi inte ändrar våra arbetssätt och vårdens organisation. Vi behöver använda resurserna på nya sätt för att vi ska räcka till i framtiden. DVM är ett komplement till dagens vård och en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Det finns ett stort behov och en önskan om fler digitala vägar. Behovet av digitala vårdtjänster har även ökat kraftigt under pandemin.

Nej, den är ett komplement till dagens vårdutbud. Förhoppningen är att den avlastar och ger mer tid för fysiska besök.

Telefonerna kommer inte stängas av, det är viktigt att erbjuda den ingången för patienter som har det behovet. Man kan även fortsätta söka information på 1177.se.

Sveriges regioner står tillsammans inför en utveckling av svensk sjukvård. Målet är en God och nära vård: en samordnad och personcentrerad vård nära patienten som ges på rätt vårdnivå. Vikten av att kunna använda digitala lösningar inom hälso- och sjukvården har blivit påtagliga under pandemin. Digitaliseringen kan användas för att stödja reformarbetet och omställningen till en god och nära vård eftersom vården med digitaliseringens hjälp inte alltid behöver ges geografiskt nära.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genom sitt digitaliseringsorgan, Inera, en stor satsning på "Första linjens vård". Satsningen på Digitala vårdmöten är en egen, unik satsning som Inera följer med stort intresse. Region Gävleborg kan bli först i Sverige med att erbjuda en digital väg in både till primärvården, till den sjukhusbaserade specialistvården och till folktandvården.

Förhoppningen är att många enklare tillstånd kan lösas med egenvårdsråd eller självservicefunktioner. Satsningen på en ny digital väg in till vården kommer att frigöra tid för fysiska besök. Vår vision med digitala vårdmöten är: Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

De som är folkbokförda i Gävleborgs län eller listade vid en av Region Gävleborgs hälsocentraler kan använda tjänsten.

Till viss del, ja. Patientvyn kommer att vara snarlik, men vårdgivarvyn blir en helt annan då våra krav till stor del handlar om att utveckla funktioner för att underlätta för vårdgivarnas arbete och att underlätta samverkan mellan flera vårdgivare.

Vi kommer också att ha helt andra möjligheter att sortera ärenden till alla de kompetenser vi har i vår öppenvård. Det är något som nätläkarna saknar.

Platform24 är det företag som utvecklar systemstöd för våra digitala vårdtjänster. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Bland deras kunder återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag.

Det innebär att patienten upplever vården som sömlös. Att vi tar ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient.

Förhoppningen är att vi på sikt kan överge remitterandet. Om vi pratar mer och samverkar mer med varandra inom hälso- och sjukvården minskar administrationen, vilket är en av nycklarna till att avlasta vården.

Digital vårdkedja är arbetsnamnet på den digitala plattform vi upphandlat. Digitala vårdmöten är den digitala tjänst vi kommer att erbjuda våra patienter.

Digitala vårdrum är en satsning vi kommer att göra senare inom arbetet med God och nära vård i Gävleborg. Det handlar om att stödja patienter som känner sig osäkra på att använda digitala verktyg genom att skapa ett utbud av fysiska platser i regionen där man kan få stöd och hjälp av oss eller av kommunerna. Det kan vara att logga in i vår e-tjänst, att ta sitt blodtryck med mera. Det pågår ett pilotprojekt i Svågadalen med ett digitalt vårdrum och faller det väl ut ser vi gärna fler sådana rum, särskilt i glesbygden.

Patientsäkerhet, säkerhet, utveckling

Vårt system utgår från det beslutsstöd som idag används i rådgivningen för 1177 Vårdguiden. Vårdgivarfunktionerna är förvisso delvis nya men den plattform vi upphandlat har haft en triagemotor i klinisk drift i över två år och därmed hunnit justeras en hel del. Vi behöver göra våra lokala anpassningar. Det finns inget validerat triagesystem på marknaden just nu.

Vi kommer att använda ett utvärderingssystem med både dagliga/veckovis och kvartals- årsvisa utvärderingar. Analyserna ger underlag för förändringar som vi själva kan utföra mycket snabbt (över dagen) om behov finns. Chefläkare kommer att delta i analysarbetet.

Vi kommer även ha ett eget avvikelsesystem i plattformen så det ska vara lätt att rapportera när man upplever att triagemotorn behöver justeras. När triagemotorn väl är justerad kommer samma misstag inte upprepas igen.

Vi kommer vid varje värdering av olika triageresultat alltid tänka säkerhet först. Är det ett tillstånd som kanske går att hänvisa till egenvård men kan behöva fysisk undersökning, kommer vi alltid börja med att hänvisa det till fysisk undersökning.

Efter driftstart kommer vi, så länge det behövs, att ha en arbetsgrupp som dagligen hanterar de avvikelser som kommit in i syfte att fortsätta finjustera triagemotorn. Vi kommer att ha mallar för att utvärdera och följa patientflöden regelbundet, tätare nära starten av plattformen och glesare i takt med att plattformen blir implementerad. Chefläkare deltar i analyserna och framtagning av mallar.

En vetenskaplig utvärdering kommer att göras, vi har en doktorand som redan arbetar med att följa den här omställningen. Vi vill försöka reda ut hur den påverkar vår kapacitet att leverera adekvat vård, hur arbetsmiljön påverkas hos våra medarbetare och hur patientsäkerheten påverkas.

Det finns tekniskt stöd för att översätta till flera språk. Vi kommer att behöva finjustera en del i systemet under hösten 2021, så inledningsvis kommer vi inte att göra det. Men, det finns med i planerad utveckling. Det finns dock möjlighet att använda tolk.

Förhoppningsvis har patienten en behandlande roll angiven, kontaktsjuksköterska eller motsvarande. Om den saknas prioriteras patienten utifrån det mest allvarliga tillståndet, där till exempel bröstsmärta går före yrsel.

Driftsäkerhetskraven är mycket högt ställda med ett krav på att de vitala delarna av systemet fungerar 99,9 procent av tiden. Till vitala delar räknas bland annat triagemotorn, chattfunktionen och videofunktionen. Om vi ändå får driftstörningar kan vårdsökande och patienter kontakta oss via ordinarie verksamhet.