Arbetsformer

Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) har uppdraget från hälso- och sjukvårdsnämnden att driva arbetet med God och nära vård i Gävleborg. Styrgrupp är hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Arbetet kommer att bedrivas med portföljstyrning där HSD är portföljägare och följer upp resultatet av arbetet löpande på en övergripande nivå.

Portföljen består av sju programområden med respektive programområdesansvarig. För vart och ett av programområdena finns en tvärsammansatt styrgrupp med verksamhetschefer från sjukhus och primärvård, privata vårdgivare och i tre av styrgrupperna även kommunala representanter.

Portföljstyrning, arbetsformer och sammanhållen uppföljning (pdf)

Direktiv för tre år framåt

Inom programområdena drivs ett antal projekt. Arbetet bedrivs stegvis i treårsperioder. Det finns treåriga programdirektiv som reglerar respektive uppdrag och där syfte, inriktning och årliga mål är definierade.

Arbetet kommer att samordnas av ett programkontor som säkerställer samverkan med berörda parter och projekt, bereder frågor till hälso- och sjukvårdsledningen, arbetar med kommunikation, den kulturella resan och även ansvarar för årlig uppföljning av portföljen.

Programområde Digitalisering/medicinsk teknik (pdf)

Programområde Prevention och goda levnadsvanor (pdf)

Programområde Vårdform 1: Digitala vårdmöten (pdf)

Programområde Vårdform 2: Digitala vårdrum (pdf)

Programområde Vårdform 3: Hälsocentraler (pdf)

Programområde Vårdform 4: Närvårdscenter (pdf)

Programområde Vårdform 5: Specialiserad sjukhusvård (pdf)