Mobila teamet Gävle

Det mobila teamet som startades i Gävle 1 oktober 2018 är ett samarbete mellan Gävle kommun, slutenvården och primärvården (både offentlig och privat). Det mobila teamet är frikopplat från Hälsovalet och ska ses som en brygga mellan olika vårdgivare, med utgångspunkt i patientens behov.

De patienter som vårdas av teamet påverkar inte hälsocentralerna vad gäller ersättning eller tillgänglighet.

Ansvaret för verksamheten ligger hos verksamhetschefen för den offentliga primärvården på orten. På varje ort kommer det mobila teamet att ha en teamchef/teamledare.

Rotationstjänst - i första hand

Tanken är att medarbetarna i första hand ska rotera mellan arbete i teamet och sin ordinarie verksamhet. Det mobila teamets bil ska i rotation bemannas av:

  • en läkare från primärvård/slutenvård
  • en sjuksköterska från primärvården
  • en sjuksköterska från kommunen som har ett nära samarbete med biståndshandläggare.

Nära vård för Vår gemensamma patient

Teamet ska ha ett personcentrerat arbetssätt med målet att göra det bästa för patienter

  • som sviktar i sitt hälsotillstånd till följd av någon kronisk sjukdom/ålder och så vidare
  • där bedömning/uppföljning/behandling i hemmet bedöms medföra ett mervärde för patienten utifrån medicinska/omvårdnadsinsatser
  • eller bådadera.  

Inga patienter kommer att bli aktuella i teamet utan att ordinarie hälsocentral först har bett om det via ett enklare remissförfarande, eller blivit tillfrågade om man önskar att det mobila teamet ska engagera sig. Teamet kommer att ha nära kontakter med ordinarie primärvård kring om när och hur återföring till hälsocentral ska ske.