Frågor och svar om Hälsoval Gävleborg för vårdgivare

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring Hälsoval Gävleborg.

Har du en fråga? Skicka den till halsoval@regiongavleborg.se

Frågor och svar om Hälsoval Gävleborg för patienter/invånare på 1177.se.

Frågor och svar

Ja, det möjligt för föräldrar att välja en annan BVC till sitt barn än den BVC som finns där barnet är listat.

Utomlänsbor har rätt att söka primärvård i Gävleborgs län. Den hälsocentral som man besöker har rätt att fakturera hemlandstinget enligt utomlänsavtalet som är ett nationellt avtal som reglerar ersättningen inom primärvården mellan landstingen. Denna ersättning är förmånlig för hälsocentralen. Hälsocentralen kan neka om det är fullt men som patient har man alltid rätt till akut vård.

Invånare med skyddad identitet tillhör ingen hälsocentral. Region Gävleborg hanterar ersättning till anlitad hälsocentral för dessa grupper.

Ja, om det gäller patienter med oplanerade och akuta vårdbehov eller vård som inte kan vänta. Ansvaret omfattar däremot inte utredning och långvarig behandling av patienten. Det ingår i basuppdraget och skall skötas av den hälsocentral där patienten är listad. Patienten kan dock välja att lista om sig på den aktuella hälsocentralen som övertar ansvaret för utredning och den fortsatta behandlingen.

Ja, hälsocentralen där patienten är listad kommer att ha ett kostnadsansvar för detta.

Ja, det är ett krav att det finns allmänmedicinsk kompetens på alla hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg.

Ja, det kan finnas en möjlighet att en del specialister inom slutenvården går över till någon hälsocentral i Hälsoval Gävleborg.

Det som vi kallar för basuppdraget som är obligatoriskt för alla hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg.

Det är fri etableringsrätt geografiskt. Hälsoval Gävleborg reglerar därför varken hur många eller var hälsocentraler etableras.

Ja, men man har möjlighet att anlita underleverantörer för att lösa uppdraget.

Det blir inga traditionella upphandlingar eftersom detta är ett system där lagen om valfrihetssystem ska tillämpas. Det innebär att det är fri etableringssätt vilket innebär att man blir godkänd förutsatt att man uppfyller Hälsoval Gävleborgs krav för etablering.

Vårdpengen är till 85 % fast, resterande är rörlig.

Ersättningssystemet är utformat på ett sätt som gynnar hälsocentraler som aktivt tar hand om denna patientgrupp.

Vårdpengen är viktad med tanke på socioekonomiska faktorer och det betyder att de hälsocentraler som ligger i områden med låg socioekonomisk belastning får mindre i ersättning.

Det är upp till varje aktör att hantera sin egen lönebildning.

Nej, men det är ganska lika. De vanligaste skillnaderna är om man har med rehab och psykosocial kompetens eller inte och barn- och mödrahälsovården.

Först väljer man hälsocentral och sedan fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt. Detta sker via formulär eller direkt på hälsocentralen. Hälsocentral kan också väljas via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Nej, utredningsansvaret ligger på den hälsocentral där patienten valt att lista sig – det ansvaret går inte att bolla mellan enheterna inom Hälsoval Gävleborg. Däremot finns det risk för att hälsocentraler remitterar för tidigt till specialist för att slippa kostnader. Vårt medel för att förhindra ett sådant beteende är att vi följer upp och belönar en hög täckningsgrad.

Ja, hälsocentralerna har skyldighet att ta emot AT- och ST-läkare, likaså verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer samt kuratorer på uppdrag av landstinget. Naturligtvis i en omfattning som är rimlig.

Det är en intern fråga för aktörerna. Hälsoval Gävleborg har inga synpunkter på dimensionering av olika personalkategorier på hälsocentralerna. Däremot finns naturligtvis de vanliga kraven på kompetens utifrån gällande lagstiftning (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet).

Primärvårdens basansvar för befolkningen är utan avgränsning när det gäller ålder eller sjukdomspanorama.

Nej. I praktiken kan det dock vara svårt att klara av basuppdraget med mindre än tre allmänläkare.

Ja, hälsocentralen får anställa specialister som till exempel barnläkare, gynekolog, ortoped, geriatriker eller psykiatriker. Detta är upp till HC att avgöra vilken typ av kompetens de behöver för att lösa basuppdraget på bästa sätt. Det är möjligt att välja andra professioner på hälsocentralen.

Lika villkor för offentliga och privata aktörer kommer att ställas.

Ja, när det gäller villkoren för de verksamheter Region Gävleborg bedriver som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Ja, ett särskilt regelverk för detta ska finnas.

Nej. Invånare som inte gör ett aktivt val tillhör automatiskt på närmaste hälsocentral enligt närområdeskartan. Invånare som aktivt avstår att välja (ickevalsalternativ) eller invånare med skyddad identitet listas inte. Ersättning till anlitad hälsocentral för dessa sker via Region Gävleborg.

Täckningsgraden för hälsocentralen påverkas negativt om det var ett besök som man kunde ha klarat av på primärvårdsnivån.

Ja om man med administration menar t ex medicinsk sekreterare så ingår detta i vårdpengen.

Ja, och även de egna verksamheterna ska ansöka om godkännande för etablering inom Hälsoval Gävleborg.