Nya tider för brukarråd psykiatri

Under hösten 2020 har föreningsnätverket för psykisk hälsa och vuxenpsykiatrin i Gävleborg arbetat fram en ny arbetsordning för brukarrådet som på alla nivåer inkluderar utvecklingsarbetet för ökat brukarinflytande. Brukarrådet utvecklas från informationsmöten till att bli den samlade kraften som följer upp och ger förutsättningar för brukarinflytande inom vuxenpsykiatrin i samverkan med föreningsnätverken för psykisk hälsa i länet.

Föreningsnätverken får en central roll

Detta kommer innebära att Föreningsnätverken för psykisk hälsa i Gävleborg får en central roll och att alla olika möten kommer hänga ihop på ett bättre sätt genom ett ”årshjul”. Som stöd för den nya strukturen finns samordnaren Anna Öhman, anna.ohman@regiongavleborg.se

Föreningsnätverken kommer kunna agera mer som en röst, vilket kan vara bra när enskilda föreningar i perioder kan vara sköra. Det blir ett sätt att möjliggöra och förtydliga föreningens olika kompetenser och att hjälpas åt. Läs mer om föreningsnätverken på regiongavleborg.se/brukarinflytande

Nytt lokalt mötesforum införs

Vuxenpsykiatrin kommer möta upp på lokal nivå med sina vårdenhetschefer en gång per termin och träffa föreningsnätverken för att följa brukarinflytandet på nära håll, diskutera förbättringsförslag och ta upp frågor från brukarna. Föreningsnätverken kommer även bjuda in de lokala kommuncheferna till dessa möten. Brukarrådet hoppas att detta initiativ kommer kunna stärka samverkan mellan föreningarna, kommun och region när det gäller brukarinflytandefrågorna. Brukarrådet skapar med detta ett mötesforum som inte har funnits tidigare – dialogmöten.

Brukarrevisioner

Brukarstyrda brukarrevisioner ska få ta plats i Gävleborg när det gäller kvalitetsutvärderingar av vård, omsorg och levnadsvillkor för vuxna personer med psykisk ohälsa i Gävleborg. Föreningsnätverken har länge varit engagerade i frågan och flera personer kommer utbilda sig till brukarrevisorer för att detta ska kunna bli verklighet. Länsgemensamma stimulansmedel är avsatta för att finansiera de första revisonerna som kommer granska SIP, Samordnad Individuell Plan. Ett sätt att arbeta med brukarinflytande, förbättringsarbete och möjlighet till samverkan på en och samma gång. Ansvarig för brukarrevisonsarbetet är 2021 Tord Fredriksen, tord.fredriksen@regiongavleborg.se . Förutsättningar för detta arbete följs och skapas av bland andra brukarrådet.

Patientforum

Det finns olika sätt att skapa brukarinflytande för grupper av brukare och deras närstående. Ett sätt för att följa vilka frågor och behov som är aktuellt just nu är att faktiskt fråga de brukare som just nu är inlagda på en avdelning eller deltagare i en verksamhet. För att möjliggöra att fler kan göra sin röst hörd än medlemmar i en förening vill Brukarrådet prova Patientforum på några utvalda enheter. Patientforum innebär i korthet att en person från föreningsnätverket och en personal får i uppdrag att varje vecka på en bestämd tid besöka t ex en avdelning och ha ett öppet möte för de brukare som är där just då. Erfarenheterna och frågorna som kommer fram dokumenteras och åtgärdas av chefen på avdelningen som även tar med det till sin ledningsgrupp. Föreningsrepresentanten tar med frågorna till föreningsnätverken och blir därmed även uppdaterad på behov och frågor från de brukare som inte är medlemmar. Brukarrådet följer arbetet och kan t ex föreslå en brukarstyrd brukarrevision utifrån vad som kommer fram.

Brukarråd psykiatri möten 2021

Brukarråd psykiatri kommer 2021 ha ett möte per termin. Rådet behandlar länsövergripande frågor. Rådet har ett arbetsutskott/AU, som kommer träffas två gånger per termin och består precis som tidigare av verksamhetschefen på vuxenpsykiatrin, en representant från Hälsinglands föreningsnätverk och en från Gästriklands, primärvårdens psykiatri representeras av Hälsovalskontoret och samordnaren för brukarrådet och de tre föreningsnätverken är även detta för AU.

Mer information

Arbetsordning - ny version