Brukarrevisioner – hur långt har vi kommit?

Den första utbildningen av brukarrevisorer har genomförts. Det deltog tio personer och gruppen arbetar nu vidare med att planera för att verkställa en första brukarrevision av SIP med start i augusti.

På grund av pandemin har allt skett digitalt och utvecklingen får visa när vi kan träffa varandra och andra fysiskt igen.

Vad händer nu?

Efter sommaren kommer det att gå ut enkäter i syfte att nå personer som haft SIP och personer som inte fått SIP trots att de önskat det. Därefter kommer intervjuer att genomföras av brukarrevisorerna med personer som vill bli intervjuade.

För mer information kontakta samordnare Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se

Läs mer om brukarrevisioner under rubriken brukarrevisioner på startsidan.