Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet utgör viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes. Tillsammans bidrar dessa levandsvanor till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Enligt Världshälsoorganisationen WHO, kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra hälsovinster.

Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid ohälsosamma levandsvanor. Rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet.

De flesta rekommenderade åtgärderna består av rådgivning i form av samtal, såsom rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Den samtalsbaserade rådgivningen kan också kompletteras med olika typer av tillägg. Andra exempel på åtgärder är familjestödsprogram eller webbaserad intervention.

Riktlinjerna betonar vikten av åtgärder för att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor, men även vuxna generellt. De grupper som rekommendationerna fokuserar på:

  • vuxna med särskild risk (t.ex. sjukdom eller social sårbarhet)
  • vuxna som ska genomgå en operation
  • barn och ungdomar 
  • gravida samt 
  • vuxna generellt 

Utifrån riktlinjerna finns ett nationellt vårdprogram. Region Gävleborg arbetar för närvarande med att uppdatera styrdokument för att tydliggöra hur arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor går till hos oss. Arbetet planeras vara klart under 2022.