Matvanor

Mat och måltider är centrala i våra liv, som källa till glädje, njutning och som mötesplatser. Matvanor speglar många gånger vilka vi är. Matvanorna uttrycker till stor del en persons sociala och kulturella tillhörighet och speglar livssituation, utbildning, ekonomi och kön med mera.

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

För god hälsa och bra prestationsförmåga krävs att kroppens energi- och näringsbehov tillfredsställs. Hur mycket vi äter av olika näringsämnen är lika viktigt som balansen mellan vissa näringsämnen, både på kort och på lång sikt.

Maten kan påverka inlärning, reaktion, koncentration och ork. Hur matvanorna ser ut påverkar också risken att drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och vissa cancersjukdomar. Sammantaget bedöms ohälsosamma matvanor ge en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Goda matvanor förbygger bland annat högt blodtryck, osteoporos och undervikt.

Socialstyrelsen rekommenderar i ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadvanor” att hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till vuxna personer med ohälsosamma matvanor.