Riktade hälsosamtal 40-åringar

Det övergripande målet med Gävleborgs hälsosamtal är att öka befolkningens hälsa och välbefinnande.

Det riktade hälsosamtalet ska öka deltagarens förutsättningar för en god framtida hälsa genom att höja dennes medvetande om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa och stimulera till egna hälsofrämjande och förebyggande insatser. Hälsosamtalet ska också identifiera och ge särskilt stöd till levnadsvaneförändring till personer som löper risk att drabbas av sjukdom. 

Hälsosamtalet riktar sig till invånare det år de fyller 40 år. 

Material till riktade hälsosamtal

Beställ informationsbrev, samtalsunderlag, journalblad, stjärnprofil samt informationsbroschyren "Dina levandsvanor" här: Beställ informationsmaterial (kostnadsfritt).