Alkohol

Målet med det alkoholförebyggande arbetet är att frågor om alkoholvanor får en självklar plats i hälso- och sjukvården, på samma sätt som vi frågar om andra levnadsvanor.

Johnér Bildbyrå AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Socialstyrelsen rekommenderar i ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadvanor” att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till vuxna personer med riskbruk av alkohol.

Vid behov av fortsatt utredning rekommenderas screeninginstrumentet AUDIT + tolkning av eller hänvisning till närmaste beroendecentrum som finns uppgifter om på www.1177.se  

Majoriteten av den vuxna befolkningen i Sverige dricker alkohol. För de flesta utgör alkohol en del av det sociala livet och uppfattas huvudsakligen som något positivt. Men alkoholen kan, förutom risken att utveckla missbruk och beroende, föra med sig oönskade skadliga hälsoeffekter. Vanliga skadliga hälsoeffekter p.g.a. för hög alkoholkonsumtion kan vara blodtryckshöjning, sömnstörning, fördjupad depression, magbesvär, övervikt, diabetes med mera.