Äldre och nutrition

Mat innebär en god livskvalitet vid hög ålder. Samtidigt finns problematik kopplat till näringsintag som kan leda till viktförlust och undervikt [1]. Nedsatt nutritionsstatus, lågt BMI, viktförlust och aptitlöshet är alla oberoende riskfaktorer för död hos äldre [2]. En åldersrelaterad viktnedgång av 0,5 kg/år efter 70 års ålder anses som normalt. När viktförlusten uppgår till 2-3 kg per år till följd av kronisk sjukdom eller katabolt tillstånd föreligger risk för undernäring [1]. Denna risk är 30 % hos patienter över 70 år [3]. En onormal viktnedgång, ≥5 % under se senaste 12 månaderna, bör således utredas, då det är förenat med ökad sjuklighet och dödlighet [1, 4].

Viktnedgång vid åldrande kan bero på flera orsaker. Naturliga fysiologiska förändringar är en förlust av metabolt aktiv muskelmassa, sarkopeni, samtidigt som mindre energikrävande fettväv ökar med lägre vätskevolym som följd [1, 5]. Den minskade muskelmassan påverkar i sin tur den fysiska förmågan, såsom andningsmuskulatur, hand-och benstyrka, samtidigt som den lägre vätskevolymen ökar risken för uttorkning. Den minskade muskelförmågan ger en ökad risk för fall där 50 % av de som drabbas av höftfrakturer är underviktiga och sarkopena [6]. En försämring av ADL-funktioner minskar individens oberoende. Kronisk inflammatorisk aktivitet vid åldrande bidrar till vävnadsnedbrytning, vilket leder till ökad sjuklighet, nedsatt funktionsförmåga och död [1]. När den metabola hastigheten minskar kan såväl smak- som luktsinnet ändras vilket kan påverka matintaget [7]. Ökade nivåer av cholecystokininer och cytokiner hos äldre har kopplats ihop med matintag då dessa ökar mättnadskänslan vid matintag[8].

Somatiska tillstånd är en viktig faktor till en minskad vikt där depression, cancer, och benigna gastrointestinala sjukdomar är de vanligaste orsakerna [9]. Andra sjukdomar som kopplas till viktförlust är lungsjukdom, hjärtsvikt, demens samt alkoholism.
Övriga tillstånd är exempelvis tandstatus, nedsatt salivproduktion, dysfunktion i svalg/matstrupe, nedsatt lukt- och smaksinne, snabbare mättnadskänsla och förstoppning [1].

Läkemedel spelar en stor roll där intag av flera läkemedel kan kopplas till en ökad risk för viktnedgång [10]. Läkemedelsanvändningen innebär risk för biverkningar såsom aptitlöshet, illamående, muntorrhet, diarré och förändrad smakupplevelse och alternerat ämnesupptag vilket i förlängningen kan påverka nutritionsstatus och vikt [11].

Vid utredning av orsak till undernäring kan man se till dessa punkter [1]:
- Bakomliggande sjukdom såsom organsjukdom, cancer, depression, demenssjukdom, diabetes eller smärttillstånd.
- Mag-tarmrelaterade besvär såsom gasbesvär, diarré, magsmärta och förstoppning.
- Behandling såsom nyligen genomgången kirurgi, stråbehandling, cytostatika
- Läkemedel som ger biverkningar såsom illamående, muntorrhet eller aptitlöshet.
- Munstatus och tandstatus
- Sväljsvårigheter (dysfagi) till följd av stroke, MS, Mb Parkinson, ALS och andra neurologiska sjukdomar och sjukdomar i svalg och matstrupe.
- Sociala och kulturella faktorer såsom trosuppfattning, sorg eller byte av boende.
- Multipel födoämnesallergi/överkänslighet

Läkemedel associerade med ökad risk för viktnedgång
lakemedel viktnedgång

Referenser:

1. Socialstyrelsen. Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. 2011. Artikelnr 2011-9-2.

2. Akner G, Cederholm T. Nutritional treatment of protein-energy malnutrition in chronic non-malignant disorders. Am  Clin Nutr 2001; 74:6-24.

3. Dey DK, Rothenburg E, Sundh V, Bosaeus I, Steen B. Mody mass indes, weight change and mortality in the elderly. A 15 y longitudinal population study of 70 y olds. Eur J Clin Nutr 2001; 55:482-92.

4. Fischer J, Johnson MA. Low body weight and weight loss in the the aged. J Am Diet Assoc 1990; 90:1697-706.

5. Fabiny AR, Kiel DP. Assessing and treating weight loss in nursing home patient. Geriatrics 1994; 49:54-9.

6. Ponzer S, Tidermark J, Brismar K, Söderqvist A, Cederholm T. Nutritional status, insulin-like growth factor-1 and quality of life in elderly women with hip fracture. Clin Nutr 1999; 18:241-6

7. Schiffman SS. Taste and smell losses in normal aging and disease. JAMA 1997; 278:1357-62.

8. Hoffman G B. Evaluating and treating unintentional weight loss in the elderly. Am Fam Phys 2002; 65:640-9.

9. Reife CM. Involuntary weight loss. Med Clin North Am 1995; 79:299-313.

10. Agostini JV, Han L, Tinetti ME. The relationship Between Number of Medications and Weight Loss or Impaired Balance in Older Adults. J Am Geriatr Soc 2004; 52:1719-23.

11. Varma RN. Risk for drug-induced malnutrition is unchecked in elderly patients in nursing homes. J of the Am Diet Ass 1994; 94:192-4.

12. FASS.se. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. [hämtat 2011-12-12]
URL: http://www.fass.se