Läkemedel till personer utan tillstånd "papperslösa"

Uppgifter på recept

 • Recept måste vara försett med reservnummer. E-recept med reservnummer kan skickas elektroniskt om receptet adresseras till specifikt apotek.
 • Alla recept ska märkas med texten "UTill – betalas av Landstinget Gävleborg" samt eget kostnadsställe alternativt "Papperslös – betalas av Landstinget Gävleborg" samt eget kostnadsställe. (Förskrivare från annat landsting, se respektive landstings regler.)
 • För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket alt doseringsfältet, och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.
 • Skrivt ut läkemedelslista till patienten – reservnumret hjälper apoteket att hitta receptet. 

Uppgifter på fakturan

 • Vad fakturan avser
 • Arbetsplatskod och kostnadsställe
 • Förskrivarens namn
 • Referens "Utill" alternativt "Papperslös"
 • Reservnummer

Hantering

 • Egenkostnaden ska vara högst 50 SEK vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande belopp ska faktureras respektive arbetsplats enligt ovan (faktureringsadress på första sidan).
 • Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag.
 • Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.

Förskrivare

Behörig förskrivare.

Patient

Enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, som gäller från 2013-07-01 är landstingen skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd, viss vård inklusive nödvändiga läkemedel. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård.

Preparat

Lagen gäller enbart läkemedel och inom läkemedelsförmånerna.

Arbetsplatser och kostnadsställen

Anges på receptet.

Bakgrund

Dessa instruktioner bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) dokument Förslag: Hantering av läkemedelsförskrivning och för personer som vistas i landet utan tillstånd (”Papperslös”) och gäller tills Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer till lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (troligen våren 2014).