Elektronisk förskrivning blir huvudregel den 10 maj

Nu blir elektronisk förskrivning huvudregel när recept utfärdas till människa. Från den 10 maj 2022 får receptblanketter användas endast i vissa fall.

Nationella läkemedelslistan (NLL) är ett nytt register som togs i bruk 1 maj 2021. Registret innehåller information om vilka läkemedel och andra varor som en patient har fått förskrivna och har hämtat ut från apotek. Vård, apotek och patient har därmed tillgång till samma information.

Syftet med att införa elektronisk förskrivning som huvudregel är att så mycket information som möjligt ska finnas i NLL redan från förskrivningstillfället. Det finns även andra fördelar med elektronisk förskrivning jämfört med förskrivning på receptblanketter, bland annat en minskad risk för förfalskning av recept.

Elektronisk förskrivning kommer att vara huvudregel även vid förskrivning som görs utanför en ordinarie arbetsplats och kommer alltså att gälla till exempel pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning.

Elektronisk förskrivning som huvudregel gäller även när patientens personnummer inte kan anges på receptet. Förskrivaren väljer då ett apotek som receptet skickas till, så kallad direktadressering.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett kostnadsfritt webbverktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.

Elektronisk förskrivning som huvudregel gäller utfärdande av recept, det vill säga när läkemedel och teknisk sprit förskrivs. Specialdestinerade livsmedel och medicinska hjälpmedel får fortsatt förskrivas på de därför avsedda blanketterna.

Receptblanketter får användas i undantagsfall

Även efter att elektronisk förskrivning införs som huvudregel, kommer recept att få förskrivas på receptblanketter i vissa undantagsfall. Det är upp till förskrivaren att bedöma om något av nedanstående skäl gäller vid förskrivningen.

  • En teknisk störning vid förskrivningstillfället gör att det inte går att förskriva elektroniskt.
  • En patient behöver kunna hämta ut ett läkemedel i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
  • Om förskrivaren bedömer att patienten har ett skyddsbehov som tillgodoses bättre genom förskrivning på receptblankett än e-recept, får receptblankett användas.
  • Andra särskilda skäl.

OBS! Vid förskrivning på receptblanketter ska de nya receptblanketterna användas. Information om hur du beställer blanketterna

Mer information

Läkemedelsverket – ändringar i förskrivningsregelverk 2021–2022
E-hälsomyndigheten – Förskrivningskollen

Källa: Läkemedelsverket