Påfyllnadsdos ges från 18 år i särskild turordning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till alla från 18 år. Påfyllnadsdos erbjuds i särskild turordning utifrån behov av skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot sjukdom för de allra flesta, i upp till ett år. Men skyddseffekten avtar med tiden och mer hos äldre personer än hos yngre.

LSS och riskgrupper med i turordningen

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin turordning för påfyllnadsdos:

1. Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre
2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård

3. Personer
- 18 år och äldre med insatser enligt LSS

- 18 år och äldre med beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

- som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom

- som är 50–64 år

4. Personer 18–49 år

Inga nya grupper före nyår

Region Gävleborg ger för närvarande påfyllnadsdos till alla från 65 år och uppåt, personer med hemtjänst och personal i vårdnära arbete i äldreomsorg. Samtidigt grundvaccineras barn från 12 år, och särskilda insatser görs för att andra ovaccinerade ska ta vaccin. Parallellt pågår även vaccinationer mot säsongsinfluensa.

– Vi kan inte se att det blir möjligt att börja vaccinera fler grupper än de nuvarande med påfyllnadsdos innan årsskiftet, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom kan enligt Folkhälsomyndigheten också prioriteras i vaccinationsarbetet, men enbart om Region Gävleborg bedömer att det kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper.

Region Gävleborg beslutar om start för nästkommande grupp

Region Gävleborg följer upp vaccinationer i respektive priogrupp, och beslutar om start för nästkommande grupp när en god vaccinationstäckning har uppnåtts. Hastigheten i vaccinationerna kan därför, precis som tidigare, skilja sig åt över landet utifrån befolkningens åldersstruktur och andra lokala förutsättningar.

Region Gävleborg kommer att informera löpande när nya grupper välkomnas till vaccination med påfyllnadsdos.

Påfyllnadsdos av covid-19-vaccin kan ges tidigast när sex månader har gått sedan den tidigare dosen – fem månader när det gäller personer från 65 år.