Inga läkarintyg inför vaccination av personer i riskgrupperna

Nästa priogrupp som står på tur att få boka vaccination mot covid-19 är personer 18-59 år i riskgrupp. Det kommer inte att behövas läkarintyg eller annan handling som visar att personen är behörig att boka vaccination.

Region Gävleborg har gått in i fas 3 i den nationella vaccinationsplanen och den senaste gruppen som anslutit till bokning är invånare 60–64 år. Samtliga tidigare priogrupper kan också fortsätta att boka tider.

Inom kort påbörjas vaccination av personer 18–59 år i riskgrupp, de som har en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Dessa kommer att välkomnas till bokning i åldersgrupper, 55–59 år först.  

Fastslagna sjukdomar och tillstånd

De sjukdomar och tillstånd som Folkhälsomyndigheten fastslagit som grund för prioriterad vaccination är:  

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • Lungsjukdom, som KOL eller svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som ger försämrad lungfunktion eller dålig hostkraft, till exempel 
  - extrem fetma
  - neuromuskulära sjukdomar 
  - flerfunktionsnedsättning.
 • Lever- eller njursvikt
 • Diabetes typ 1 eller typ 2
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom

Behövs inte läkarintyg

För bokning av vaccination kommer det inte att behövas läkarintyg eller liknande. I bokningsplattformen på 1177.se kommer man att sanningsenligt få svara på vilken sjukdom eller vilket tillstånd som åberopas för att boka tid, med uppmaning att respektera prioritetsordningen och inte boka tid om man inte tillhör någon av riskgrupperna.

Ingen specificerad vägledning

Det kommer redan många frågor från invånarna om de tillhör en riskgrupp, och det är bra att ha beredskap för att frågorna ökar markant när gruppen välkomnas till vaccination. Det finns dessvärre ingen tydlig vägledning för specificering eller gradering av tillstånd inom riskgrupperna än i uppräkningen ovan.

Folkhälsomyndigheten konstaterar bara att en kombination av två eller flera riskfaktorer gör en vaccination mer angelägen, liksom allvarligare former av någon av de sjukdomar och tillstånd som ger en riskökning.