Barn och unga som anhöriga

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd.

Detta gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller oväntat avlider och beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (PSL).

Nätverk inom VO onkologi för barn som närstående

Inom VO onkologi finns ett nätverk för barn som närstående som har som arbetsuppgift att verka för att ha ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens i verksamheten på kort och på lång sikt. Kontaktpersonerna i nätverket kommer finnas i olika delar av onkologklinikens verksamhet.

Kontaktpersonerna ska i sitt ordinarie arbete tillsammans med övrig personal arbeta med barnperspektivet genom att:

  • Se och uppmärksamma barn som närstående till våra patienter och stötta kollegor i att också göra det. 
  • Arbeta med förbättringar så att barn och ungdomar som närstående får ett bra omhändertagande och åldersanpassad information med mera. 
  • Fungera som stöd när misstanke om att barn som närstående till våra patienter far illa eller behandlas illa och förmedla vart man vänder sig. 
  • Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom området och sprida denna kunskap inom kliniken.

Näracancer.se

Nära cancer - för dig som vuxen är en webbplats med bra information och handfasta tips kring hur vi i vården kan stötta barn och unga som anhöriga. Här finns material och filmer att ta del av och använda. Här kan du få mer information kring hur man samtalar med barn och unga. Vad säger man? När säger man det? Vad behöver barn och unga veta? Reagerar alla barn och unga lika?

Mer information

Länkar till mer information om barn och unga som anhöriga