Hygieninformation A-Ö – för hygienombud och övrig personal

Information från vårdhygien riktad till medarbetare inom Region Gävleborg, externa vårdgivare och kommunala boenden.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner Socialstyrelsens kunskapsunderlag: Att förebygga vårdrelaterade infektioner.
A-Z sjukdomsinformation Information från smittskydd om hantering av olika sjukdomar.
Bakterier i urinen Broschyren "Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen" för boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.
Basala hygienrutiner Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region Gävleborgs rutin Hygien- och klädregler. E-utbildning i basala hygienrutiner. Självskattning basala hygienrutiner.
Bassängbad inom vård- och omsorgsverksamheter Rutin för att minska risk för smittspridning i samband med vård/omsorg och träning i varmvattenbassäng.
Blodburen smitta, stick och skär Handlingsprogram och åtgärder vid stick- och skärskador samt blodstänk.
Byggnation Vårdhygien vid byggnation. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Clostridioides difficile – vårdhygienisk rutin Rutinen är till för att förhindra smittspridning och allvarlig sjukdom orsakad av Clostridioides difficile infektion, särskilt Clostridioides difficile ribotyp 027.
Covid 19 – Spirometri, vårdhygienisk rekommendation Syftet med rekommendationen är att förhindra smittspridning i samband med spirometriundersökning och att dessa ska kunna genomföras på ett vårdhygieniskt säkert sätt i Region Gävleborg.
Covid-19 - Användning av antigentest Användning av antigentest för SARSCoV-2 inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg i Region Gävleborg.
Covid-19 - Skyddsutrustning vid aerosolgenererande arbetsmoment hos patient med känd eller misstänkt covid-19 Syftet med rutinen är att ge kunskap om vilken skyddsutrustning som ska användas vid aerosolgenererande arbetsmoment hos patient med känd eller misstänkt covid-19.
Covid-19 - smittspårning inom hälso- och sjukvård Rutin för smittspårning inom hälso- och sjukvård efter positivt provsvar.
Covid-19 – Source control I första hand rekommenderas munskydd vid alla nära kontakter inom två meter.
Covid-19 coronavirus Samlad information om Covid-19.
Covid-19 preventiva rutiner, checklista för daglig styrning Dokumentet ska vara en hjälpreda till verksamhetsansvariga vid daglig verksamhetsstyrning (morgonmöte, eftermiddagssamling, avstämning, med mera) och förebyggande arbete för att förhindra smittspridning.
Covid-19 Vårdhygieniska rekommendationer Dessa rekommendationer beskriver skyddsrutiner som syftar till att förhindra smittspridning mellan personal och patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Rutinen omfattar öppen- och slutenvården i Region Gävleborg.
Desinfektion och städning Desinfektion och städning vid smittsamma sjukdomar, slutdesinfektion och slutstädning.
Egenkontroll Rutin och checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard. På vårdavdelningar, mottagningar och för kommuner.
ESBL handläggning i slutenvård Rutin för ESBL handläggning i slutenvård i Region Gävleborg.
Förråd Riktlinjer för förrådshantering och transport av medicintekniska produkter. Planering och hantering av förråd. Förhindra hög luftfuktighet vid hantering av sterilt gods.
Förutsättningar för anpassning av source control För personal är det ytterst viktigt med hållbar arbetsmiljö i synnerhet för pandemins tunga arbetsbörda.
Gruppaktiviteter Vårdhygieniska aspekter vid återgång till gruppverksamhet under Coronapandemin.
Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska aspekter Gemensam rekommendation för enhetlig hygienisk hantering av hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal i syfte att förebygga smittspridning.
Hygien- och klädregler Syftet med hygien och klädreglerna är att förhindra smittspridning. Reglerna är tillämpliga inom alla förvaltningar som har patientnära vård inom Region Gävleborg.
Hygienombud Hygienombudets ansvar, hygienombudsmöten, presentationsmaterial.
Hygienrutiner i det dagliga arbetet Syftet med hygienrutiner är att säkerställa att medarbetare i vården dagligen arbetar utifrån ett vårdhygieniskt arbetssätt för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner.
Hygienråd Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län.
Hygienutbildning Obligatorisk hygienutbildning är för all personal som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg i patientnära vård. E-utbildning hygien.
Influensa Vårdhygienisk rutin influensa och checklista vid influensautbrott.
Kontakt Kontaktuppgifter till vårdhygien.
Leksaker för barn - vårdhygieniska aspekter Verksamheten bör säkerställa att det finns rutiner för leksaker som delas av flera patienter på vårdenheterna.
Lista över personer som kan ha utsatts för smittrisk
Lokalvård Hygien- och klädregler för lokalvårdspersonal i Region Gävleborg. Städning i vårdlokaler Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg.
Multiresistenta bakterier Handlingsprogram och riktlinjer för multiresistenta bakterier (MRB), ESBL, ESBLcarba, MRSA, VRE och screeningodling.
Mässling/morbilli Vårdhygieniska rekommendationer för hälso- och sjukvården. Platina id 09-596289.
Norovirus Norovirus (calici) även kallad vinterkräksjukan. Formulär för patient och personal, checklista, registrering efter avslutat utbrott.
När Vårdhygien ska kontaktas Rutin i Region Gävleborg
Rengöring och desinfektion av visir/skyddsglasögon med flergångsbåge Rutin för rengöring och desinfektion av stänkskydd- visir/skyddsglasögon.
Skyddsutrustning för personal – krav och regelverk Detta dokument är ett kunskapsunderlag för arbetsgivare inom vård och omsorg om vilka regelverk och krav som gäller för den skyddsutrustning som används av personal i syfte att skydda mot risk för smittspridning.
Skyddsåtgärdspyramiden För att skydda mot smittspridning av covid-19 vidtas flera åtgärder inom vård och omsorg. Under särskilda omständigheter kan nivån av dessa skyddsåtgärder successivt behöva höjas. Detta illustreras i pyramiden och förklaras i texten i dokumentet.
SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2015:2
Stick- och skärskador Stick- och skärskador samt blodstänk, rekommendation till lokal anvisning.
Tuberkulos Vårdhygieniska rutiner vid misstänkta eller konstaterade fall av tuberkulos (TBC).
Utbrott Checklista till verksamhet vid utbrott.
Vaccinationsrekommendationer Att förebygga smitta i kommuner Region Gävleborg vaccinationsrekommendationer kring säsongsinfluensa, mässling, hepatit B, vattkoppor, tetanus och difteri, tuberkulos, kikhosta, meningokocksjukdom, polio, hepatit A och TBE.
Vattkoppor – Vårdhygieniska rekommendationer Syftet med rutinen är att förhindra smittspridning av vattkoppor, att hitta exponerade individer med särskild risk för allvarlig sjukdom samt att beskriva handläggning vid eventuell smittorisk.
Vårdhandboken I vårdhandboken finns kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder för dig som arbetar inom vård och omsorg. Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
Värmebölja - användning av portabla kylaggregat och fläktar Vårdhygien avråder från användning av bordsfläkt och portabla kylaggregat med hänsyn till utbredd smittspridning av covid-19 i samhället. Mer information finns i dokument för vårdhygieniska rutiner.