Samverkansdokument och medicinska rutiner - Hälsoval Gävleborg

Medicinska rutiner, vårdprogram och samverkansdokument för verksamheter anslutna till Hälsoval Gävleborg. Bland annat handläggning av bröstpatienter, ryggbedömingar, vårdprogram stroke, barnmedicin gränssnitt.

Akut patientflöde Gästrikland Organisationen av det akuta patientflödet i Gästrikland efter 18 november 2015 då Familjeläkarjouren i Gävle flyttade till sjukhusområdet.
Autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD hos vuxna Beslutsstöd vid remittering för utredning till vuxenpsykiatri och till vuxenhabilitering. Ansvarsfördelning primärvård (PV), vuxenpsykiatri (VUP) och vuxenhabilitering (VUH).
Barn och unga Information om hälsa och vård inom området barn och unga för vårdgivare och samverkansaktörer.
Barn som far illa Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Rutin och blanketter för orosanmälan. Barnets rätt som patient och anhörig.
Barnmedicin Samarbetsavtal primärvård-barnmedicin, akut sjuka barn träffar barnläkare utan remiss samt anmälan om barn som far illa. Barn med smärta från höftled.
Beroendeframkallande Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.
Demens Flöde för basal demensutredning inom primärvården. Arbetsterapi i primärvård vid demens och demensliknande tillstånd.
Dietist Uppdragsbeskrivning dietist inom primärvården.
Fast vårdkontakt Ansvar och roller för hanteringen av fast vårdkontakt.
Gastroenterologi och hepatologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi handläggning av olika diagnoser. Handläggning av tarmsymtom.
God och nära vård Nära vård, patientkontrakt, vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient.
Hematologi Hantering av specialistvårdspatienter med misstänkt eller verifierad hematologisk sjukdom.
Hembesök obekväm arbetstid sjuksköterska - Primärvård Gävle Tydliggöra ansvaret för hembesök på obekväm arbetstid gällande sjuksköterskor hos offentliga och privata enheter inom Primärvård Gävle.
Hjärt- och kärlsystemet AK-mottagning. CoaguChek. Kardiologi. Paradaxa. Stroke. Ventrombos.
Hud Hudcancerflöde, hudpärm, trycksår.
Hälsofrämjande hälso-och sjukvård Levnadsvanornas betydelse för hälsan innebär att hälso- och sjukvården bör ha ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stödja de patienter som vill få hjälp med att ändra sina levnadsvanor.
Infektion Infektionsvård. HIV
Jour Jourläkare. PV- Gävle.
Kirurgi Remiss till VO Kirurgi, remisskrav för plastikkirurgisk operation. Struma. Varicerkirurgi.
Kvinnosjukvård Samarbetsdokument öppenvård gyn mellan Primärvården och Kvinnosjukvården Gävleborg
Lungmedicin Remisskriterier lungmottagningen och OSAS-vård, CT-kontroller av noduli
Läkarstöd ambulans Läkarstöd- samverkan Primärvård och VO Ambulans/Akut
Länsplan för katastrofmedicinsk beredskap Länsplanen för Katastrofmedicinsk beredskap är en övergripande plan som fastställer hur Region Gävleborgs katastrofmedicinska beredskap är organiserad, vilka funktioner och resurser som finns att tillgå inom hälso- och sjukvården samt hur dessa larmas och aktiveras vid en allvarlig händelse.
Missbruk Behandlingsriktlinjer gällande patienter med alkohol- och drogmissbruk. LVM-bedömingar - handläggning inom beroendeenheterna.
Mobilt sjukvårdsteam Rutin för mobila sjukvårdsteam inom hälso- och sjukvård i Region Gävleborg.
Mödravård Samarbete mellan MVC och hälsocentralerna, anemi under graviditet, hypothyreos under graviditet, urinvägsbesvär under graviditet, gastric bypass och hepatitpositiv mor.
Obesitas Indikationer och riktlinjer för obesitaskirurgi och bilagorna remiss till obesitasmottagning och indikation för bröstplastikoperation.
Onkologi Remiss till VO Onkologi och trygghetsplatser på onkologisk avdelning. Feber eller tecken på infektion omhändertagande av neutropen patient.
Ortopedi Krav på uppgifter i remisser. Handkirurgi för primärvårdsläkare. Höft och knä, handläggning. Rygg. Vårdprogram axelbesvär.
Osteoporos
Pollenallergi Lathund för behandling av pollenallergi.
Psykisk hälsa Vårdlinjer och beslutsstöd samverkan primärvård och psykiatri. Ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatrin. Anmälan av patienter som av säkerhetsskäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Suicidnära patienters akuta omhändertagande. KBT internet.
PUB-avtal mall Mall för PUB avtal i Region Gävleborg.
Reumatologi Reumatologi i primärvård - vårdprogram.
Röntgen Rutin vid röntgen av kvinnor i fertil ålder.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag och överenskommelse, Fast vårdkontakt, Egen vård, SIP, Life Care
Smärta Kriterier för remiss till Smärtcentrum. Intratekal kateter för smärtlindring. PCA pumps och PCA protokoll.
Standardiserade vårdförlopp Definierar innehåll från alarmsymtom om misstanke om cancer, vad som ska ligga till grund för välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling, och vilka maximala väntetider som gäller.
Tobak och alkoholfri i samband med operation Rutinen beskriver hur råd och information ges inom primärvård och inom specialistvård för att stödja patienter att bli tobaks- och alkoholfria i samband med operation (09-350266)
Urologi Riktlinjer vilka åtgärder som ska göras i primärvården och vilka patienter som ska remitteras till VO Kirurgi. KAD
Ögon Körkortsintyg och Samverkanspolicy VO Ögon/primärvård.
Öron-Näsa-Hals Remisskriterier till ÖNH mottagning
Överenskommelser Överenskommelser mellan Region Gävleborg och länets kommuner.