Medicinska rutiner och stöddokument

Medicinska dokument exempelvis om egenvård, handräckning, hemsjukvård, katastrofberdskap, lab, läkemedelsgenomgångar, dödsfall, psykoterapi, vaccination och vårdhygien.

Ambulans Beställarkriterier, beställarblankett och ordinationslista vid ambulanstranspoprter. Samverkan nattetid.
Anafylaxi Behandling vid allvarlig överkänslighetsreaktion hos vuxna. Rutinen ligger till grund för behandling av patienter som drabbats av akuta överkänslighets- och/eller anafylaktiska reaktioner.
Anmälan om fel i vården Anmälan om fel i vården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Landstingsgemensam rutin, hälso- och sjukvård
Antibiotikabehandling i hemmet-parenteral Ansvarsfördelningen vid parenteral antibiotikabehandling i hemmet inom primärvården.
Asyl Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt beslut om hälsoundersökningar för asylsökande.
Bemötande Värdegrund gällande alla medarbetare för ett gott bemötande inom all hälso-och sjukvård.
Bensår Primärvårdens rutiner om vård och behandling av bensår.
Bröst Mastodyni, information till primärvården.
Centrala infarter Rutiner för central venkateter, PICCLINE och subcutan venport
Diabetes Rutiner för diabetessjuksköterska och dosjustering av läkemedel, fotvård, HPT och/eller höga kalknivåer och kostbehandling.
Dödsfall Rutin för fastställande och anhörigstöd och omhändertagande vid oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats.
Funktionsnedsättning Samordnat omhändertagande av personer med flerfunktionsnedsättningar. Mallar, brev och övrig information.
Genetiska utredningar Frågor om genetiska utredningar
Gula blanketten Informationsöverföring från primärvård/kommun till akut-/jourmottagning.
Hemsjukvård Länsövergripande rutiner om hemsjukvård.
HLR och Heartstart Dokument och instruktioner HLR och Heartstart.
ID-kontroll och ID-märkning Fastställande av identitet när en person söker vård samt att personens identitet inte förväxlas vid vårdkontakt eller under vårdtid.
Kanyldislokation och kanylstopp Kanyldislokation och kanylstopp i hemmet, spontanandande patient och ventilatorberoende patient - instruktioner till stöd för personal som arbetar med trakeotomerade patienter i hemmet.
Kateterisering av urinblåsa Ren metod. Rutin för att säkerställa hanteringen av kvarliggande kateter (KAD) och därmed förebygga och minimera risken för komplikationer.
Lab kemi Labanalyser - analysförteckning med provtagningsanvisningar och referensvärden
Lifecare SPU och SIP Lifecare är ett IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommuner och primärvård. Lifecare används vid samordnad vårdplanering. Rutiner för vårplanering och Lifecare.
Läkemedel
Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård inom primärvården. Rutinen gäller alla primärvårdsverksamheter som omfattas av hälsovalet.
Märkning av in- och utfartsvägar Märkning av in- och utfartsvägar (katetrar, sonder, dränage mm) för att förhindra risken för förväxling.
Nutrition/dietist Stöd för nutritionsomhändertagandet samt dietistuppdrag.
Palliativ vård Rutin som beskriver omhändertagandet av patienter inom palliativ vård vid livets slutskede.
PleurX-dränage Stöd för planering, inläggning, tappning och omläggning samt planering inför utskrivning till hemmet eller annan vårdform.
Polisen - provtagning Samverkansavtal med polisen vid blodprovtagning på personer som misstänks för drog- eller alkoholrattonykterhet. Provtagning och kroppsbesiktning på begäran av polis/åklagare.
Proaktiv hälsostyrning Proaktiv hälsostyrning ingår i hälsovalsuppdraget. Material kopplat till proaktiv hälsostyrning såsom arbetsmetod, screeningformulär, kartläggning (senior alert, HAD och Phase-20), läkemedelslista, nulägesanalys.
Rehabilitering och sjukskrivning Rutiner för rehabilitering och sjukskrivningsprocessen.
Remisshantering Remisshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård, Region Gävleborg
Remisshantering - utomlänspatienter Remisshantering utifrån Patientlagen
Sepsis/septisk chock Vårdprogram
Smittskydd och vårdhygien Smittskyddsinformation bland annat smittskyddsanmälan (Länk till smittskydd Region Gävleborg)
Smärtpatienter Ansvars-och uppgiftsfördelning mellan primärvård och specialistsjukvård.
Suicidnära patient Omhändertagande inom primärvård och somatisk specialistvård.
Syrgasbehandling Rutinen beskriver behandling med syrgas till vuxna vid akuta tillstånd. Rutinen gäller all hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg, med undantag av intensivvård och vård på operationssal.
Trakeotomerad patient Rutin för specialistvård samt stöddokument för specialistvård, primärvård och kommuner.
Tuberkulosvaccinationer Uppdrag och rutiner tuberkulosvaccination.
Vitalograph COPD-6 Rutin för användande av screeningsmätare
Vuxna personer med utvecklingsstörning Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning.
Våld i nära relationer Rutiner vid upptäckande av patienter utsatta för våld i nära relationer eller barn som lever med våld i hemmet.