Samverkan med kommuner och primärvård

Sjuksköterskan i kommunens hemsjukvård har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret i hemmet för de patienter som är inskrivna i hemsjukvård.

Sjuksköterskan i hemsjukvården kan bistå med medicindelning, provtagning, såromläggning och injektioner med mera, och kan nås dygnet runt alla dagar.

Fysioterapeuten och arbetsterapeutens åtgärder och behandling utgår från patientens behov. Det kan till exempel innebära behandling/träning för att klara olika aktiviteter i vardagen, samt utprovning och lån av olika hjälpmedel som till exempel rollator, rullstol, säng med mera.

Personal inom hemtjänst bistår med personlig omvårdnad till exempel dusch, klädsel och toalettbesök. För hemtjänst krävs biståndsbedömning från kommunen.

Om patienten inte är ansluten till kommunens hemsjukvård ligger omvårdnadsansvaret hos primärvården. Patienten behöver då ha kontakt med sin hälsocentral under deras öppettider och övrig tid hänvisas dessa patienter till 1177 Vårdguiden. 

För att öka den medicinska säkerheten och underlätta information mellan patient och olika vårdgivare upprättas i samband med inskrivning i ett palliativt team en palliativ pärm. Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens serviceboende eller motsvarande. I pärmen ska en kortfattad dokumentation av information, bedömning, vård, behandling och rehabilitering som patienten får på sjukhuset, vid mottagning, hälsocentral och i hemmet.

Palliativ pärm 

Vård vid livets slutskede gemensam rutin för Hälso - och sjukvård region Gävleborg

Dödsfall - fastställande av förväntat dödsfall i hemmet, Palliativ enhet VO Onkologi