Föreningsnätverk psykisk hälsa

I Gävleborg finns sedan många år ett rikt utbud av olika intresseföreningar som arbetar för psykisk hälsa. Det är föreningar som både har brukare, närstående och andra intresserade som målgrupp. En del föreningar är specifikt inriktade mot en diagnos andra mot socialt utanförskap.

Länsföreningar och lokala föreningar

Gävleborg är till ytan ett stort län med tio kommuner. Många föreningar har etablerats i de större kommunerna, men har verksamhet i och medlemmar i ett större geografiskt område, vanligen Gästrikland eller Hälsingland. Andra har hela länet som uppdrag. Detta är viktigt att komma ihåg när exempelvis kommuner och Region Gävleborg söker kontakt med föreningarna.

Föreningarnas arbete

Föreningarna arbetar med att stödja brukare i deras målgrupp samt deras närstående med aktiviteter, samtalsgrupper, råd och stöd och att skapa en gemenskap för att motverka ensamhet och isolering. Föreningarna arbetar också socialpolitiskt med att driva frågor på grupp- och strukturell nivå för att påverka till ett bättre liv för målgruppen. Det kan röra sig om att påverka politiker, bevaka nya riktlinjer, medverka i projekt, delta i Brukarråd, skriva insändare eller ordna manifestationer och föreläsningar för allmänheten.

Föreningen Hjärnkoll jobbar övergripande med att bryta stigma för målgruppen med psykisk ohälsa samt utbildar hjärnkollsambassadörer.

Praktiska förutsättningar för föreningarna

Några av Gävleborgs föreningar har personal anställd på viss procent och ofta med bidrag som stöd för att göra det möjligt. Flera saknar dock egen lokal och personal utan gör allt på ideell basis med stöd av studieförbund och föreningarnas egna riksorganisationer.

Föreningarna har ofta att kämpa med de ekonomiska förutsättningarna (de flesta är beroende av ekonomiskt stöd från kommuner och regionen),  rekrytering av nya medlemmar, locka till styrelsearbete och ansvarstagande i olika arrangemang samt att få ihop flera kalendrar när verksamheten ska planeras. För föreningarna som arbetar för psykisk hälsa i Gävleborg kan ibland dessa delar vara extra utmaningar i och med att medlemmarna själva eller deras närstående ofta i vardagen är påverkade av sin psykiska hälsa, eventuella funktionsvariationer samt ekonomi som behöver tas hänsyn till i planering och genomförande av aktiviteter. En del föreningar har därför stort antal medlemmar, men få som har möjlighet att vara regelbundet aktiva.

Varför ett nätverk?

Runt år 2010 började föreningarna för psykisk hälsa i Gästrikland formera sig till ett nätverk. Det är ett löst sammansatt nätverk och inte ett formellt NSPH-nätverk även om det verkar på samma sätt och utbytet med NSPH är det samma. NSPH står för Nationell Samverkan Psykisk Hälsa, www.nsph.se. Sedan hösten 2019 har även föreningarna i Hälsingland två nätverk, södra och norra.

Föreningsnätverken fyller ett behov av att samverka och samordna sig mellan föreningarna både när det gäller kontakt med Region Gävleborg och kommunerna och när det gäller egna arrangemang. I nätverket hålls föreningarnas unika olikheter och målgrupper intakta samtidigt som man samverkar i de gemensamma frågorna. Föreningsnätverken är inte heltäckande för länets alla föreningar som arbetar för psykisk hälsa hos vuxna, men de som vill vara med är välkomna.

Föreningsnätverken har fyra ordinarie möten per år, planerade efter när Vuxenpsykiatrins Brukarråd ligger så att man kan förbereda sig gemensamt inför detta samt även till vissa kommuners återkommande råd om behov finns. I vissa sammanhang utser nätverket någon person eller förening att representera hela nätverket för att man ska räcka till och då är det viktigt med förankringen i nätverket. Utöver de ordinarie nätverksmötena har nätverken också vid behov olika arbetsgrupper eller extramöten.

På nätverksmötena kommer de som för dagen kan komma, man får komma flera från samma förening, alla kan inkomma med punkter till dagordningen och samtliga som anmält sin mailadress till samordnaren får minnesanteckningar från mötet. Nätverken ska alltså inte förväxlas med Vuxenpsykiatrins Brukarråd eller något av kommunernas olika råd. Föreningsnätverken är föreningarnas egna ”personalrum” där man hjälps åt med olika aktuella frågor och ger varandra tips, råd, inspiration och stöd.

Exempel på frågor som nätverket drivit

Föreningsnätverket i Gästrikland har efter flera års påverkansarbete fått Gävle kommun att välja att utöka och revidera sitt Kommunala Tillgänglighets Råd, numera Kommunala Funktionsrättsrådet. Där planeras det även för återkommande brukarrevisioner. 

En del föreningar har kommit långt i att använda sociala medier och hemsidor och andra inte. Det är Föreningsnätverken som varit pådrivande till den här hemsidan. De har själva skapat innehållet till den gemensamma kontaktlistan (kontaktlistan finns längst ner på denna sida) som samordnaren idag är redaktör för.

Föreningsnätverkens återkommande årliga stora arrangemang är "Psykiatriveckan" runt 10 oktober.

Arvode och lokal

Föreningsnätverken är helt ideellt och på föreningarnas initiativ, så därför utgår varken arvode eller reseersättning. Hittills har Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg och Vuxenpsykiatrin Region Gävleborg stått för lokal. Samordnarens lön finansieras sedan 2019 av länsgemensamma stimulansmedel via Region Gävleborg.

Föreningsnätverkens samordnarstöd

Från start har föreningarna visat på behovet av samordning av nätverket. På olika sätt har detta också tillgodosetts via Vuxenpsykiatrin Region Gävleborg. Sedan 2012 och fortfarande har nuvarande samordnare för inflytande varit Föreningsnätverkets samordnare. 

Samordnarens roll

Det har varit viktigt att samordnaren inte har varit partisk till någon av föreningarna eller varit budbärare för Region Gävleborg eller kommunerna utan förhållit sig neutral och kunnat stödja föreningarna administrativt och pedagogiskt i att driva deras frågor. Samordnaren kan aldrig vara ensam talesperson åt nätverket utan endast stötta föreningsmedlemmar som är det vid olika tillfällen.

Samordnaren stöttar med att kalla till mötena, minnesanteckningar och hålla i mötena på plats. Hen har också en funktion som informationsspridare mellan föreningarna samt förmedla information till och mellan nätverket och Region Gävleborg och kommunerna.

Nätverken har också valt att förfrågningar från Region Gävleborg och kommunerna till mer än en förening ska gå genom samordnaren som försöker vara uppdaterad på nätverkens gemensamma kalender och arrangemang. Ibland passar det bättre att exempelvis kommunrepresentanten kommer till nätverket än tvärtom. 

Om föreningarna, Region Gävleborg eller kommunerna önskar kan samordnaren även vara med vid olika gemensamma möten och stötta i hur man kan lägga upp möten på ett bra sätt med tanke på både maktstrukturer och funktionsvariationer.

FöreningsnätverkFöreningar som ingår
Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gästrikland Attention Gävle
Balans
Frisk och Fri
rfhl
RSMH Gävle
Schizofreniföreningen i Gästrikland
SPES
Verdandi
åss
Hjärnkoll
Föreningsnätverket för psykisk hälsa Södra Hälsingland Attention Bollnäs
Attention Söderhamn
RSMH Bollnäs
RSMH Söderhamn
Schizofreniföreningen i Hälsingland
SPES
VSFB
Projekt Mindset 
Föreningsnätverket för psykisk hälsa Norra Hälsingland Attention Hudiksvall
RSMH Hudiksvall
Schizofreniföreningen i Hälsingland
SPES

Föreningar

Kontaktlista

Kontaktlista - föreningsnätverken för psykisk hälsa Gävleborg (pdf)

Föreningar

Förening Webbplats Kommentar 
Attention Bollnäs attention.se  
Attention Gävle attention-gavle.se  
Attention Hudiksvall attention.se  
Attention Söderhamn attention.se  
Balans balansriks.se  
Frisk och Fri friskfri.se  
Hjärnkoll  gavleborg.hjarnkoll.se  
Projekt Mindset sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/  
rfhl rfhlgavleborg.se  
RSMH Bollnäs rsmh.se  
RSMH Gävle rsmhgavle.se  
RSMH Hudiksvall rsmh.se  
RSMH Söderhamn rsmh.se  
Schizofreniföreningen i Gästrikland schizofreniforbundet.se  
Schizofreniföreningen i Hälsingland schizofreniforbundet.se  
SPES spes.se   
Verdandi verdandi.se  
VSFB vsfb.se  
åss angest.se/gavle/  

Föreningsnätverk

Information om föreningsnätverken