Förslag på rutinfrågor kring våldsutsatthet

Personer utsatta för våld i nära relationer har ofta svårt att ta upp sin utsatthet spontant och ser sällan sambandet mellan denna och besvären de söker för. Det är därför angeläget att vårdgivaren frågar aktivt.

  • Jag märker i mitt arbete hur vanligt det är med våld i nära relationer, därför brukar jag fråga mina patienter om de blivit utsatta för våld av någon de känner. Är det okej att jag frågar? 
  • Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig någon gång? 
  • Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att slå dig eller hota eller kränka dig? 
  • Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner? 
  • Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja? 
  • Är du rädd för någon i din omgivning?

Mer information 

Nationellt centrum för kvinnofrid - NCK-rapport 2010:4 - Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

Socialstyrelsens material - riskbedömningsmetoden FREDA och kortfrågor FREDA