Proaktiv hälsostyrning

En arbetsmetod med fokus på helhetssyn istället för på symtom och diagnos.

Utifrån detta tankesätt så har Region Gävleborg utvecklat arbetsmetoden Proaktiv Hälsostyrning.

Arbetsmetoden kommer ifrån begreppet Aktiv Hälsostyrning och syftar till att proaktivt stödja utvalda grupper. Syftet är att i tidigt skede identifiera behov av vård och omsorg samt sätta in åtgärder för att bibehålla hälsa, välbefinnande och förebygga vårdbehov.

Utifrån detta tankesätt så har Region Gävleborg utvecklat arbetsmetoden Proaktiv Hälsostyrning.

Arbetsmetoden

Proaktiv Hälsostyrning innebär att man utgår ifrån patientens situation och inte ifrån diagnos eller symtom. Personalen gör en kartläggning av situationen, tolkar behoven och sätter i samråd med patienten in de åtgärder som behövs för att bibehålla hälsa, välbefinnande och förebygga ohälsa och vårdbehov.

Ett sätt att identifiera behov av att åtgärder för att förebygga ohälsa är att genomföra screening. Screeningen består av 5 st frågor om hälsan. Påvisas utfall i screeningenen så erbjuds en fördjupad hälsoanalys. Då man identifierat vilka åtgärder som behövs sättas in görs en vårdplanering på hälsocentralen eller vid behov i samverkan med exempelvis kommunen eller slutenvården.

Under perioden 2012-2013 så gjordes ett pilotprojekt av Proaktiv Hälsostyrning med tre deltagande hälsocentraler från Gävleborg tillsammans med biståndshandläggare för Gävle och Hudiksvalls kommun. Läs gärna mera om detta under pilotprojekt 2012-2013.

Utifrån utvärderingen av pilotprojektet så beslutades det att införa arbetsmetoden på samtliga hälsoscentraler i Region Gävleborg under 2015-2016.