Osteoporosprojektet

Syftet med projektet är att förbättra behandlingen för patienter med misstänkt osteoporos genom att skapa ett fungerande frakturflöde.

Osteoporos, (benskörhet) är en folksjukdom som ökar, framför allt bland den äldre befolkningen. Enligt statistik från socialstyrelsen drabbas 50 % av kvinnor över 50 år någon gång av en fraktur relaterad till osteoporos, medan siffran är 25 % bland män över 60 år. Cirka 2100 personer beräknas drabbas per år i länet. Motsvarande siffra för landet är 70 000 personer per år.

Syftet med projektet är att förbättra behandlingen för patienter med misstänkt osteoporos genom att skapa ett fungerande frakturflöde. Flödet innebär att identifiera patienter som har lågenergifrakturer. Patienterna fångas upp och följs genom hela projektets gång. De får särskilda undersökningar och behandlingsinsatser anpassade till sjukdomen och vårdprocessen följs sedan upp under projekttiden. Uppföljningarna omfattar såväl patientens levnadsvanor och livsstil, som hur medicinerna fungerar.