Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner

EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, stöder rekommendationen från säkerhetskommittén PRAC om att begränsa användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika (inga kinoloner är godkända i Sverige).

Fluourokinoloner är associerade med långvariga, invalidiserande och potentiellt irreversibla biverkningar (upp till månader eller år) vilka kan påverka ett eller flera system, organklasser och sinnen. De allvarliga biverkningarna inkluderar tendonit, senruptur, artralgi, smärta i extremiteter, gångstörning, neuropatier i samband med parestesi, depression, trötthet, minnesförlust, sömnstörningar och nedsatt hörsel, syn, smak och luktförmåga.

Begränsningen av flourokinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och norfloxacin)innebär att dessa inte bör användas i följande fall:

  • behandling av infektioner som kan bli bättre utan behandling eller inte är allvarliga (såsom halsinfektioner).
  • behandling av ickebakteriella infektioner, exempelvis kronisk prostatit.
  • för att förebygga turistdiarré eller återkommande fall av nedre urinvägsinfektioner (som ej sträcker sig ovanför blåsan).
  • behandling av milda till måttligt allvarliga infektioner, förutom då de vanligtvis rekommenderade antibakteriella läkemedlen inte kan användas.

Vid förskrivning av dessa läkemedel ska särskild försiktighet iakttas hos äldre patienter, patienter med nedsatt njurfunktion, patienter som har genomgått organtransplantation samt de som står på behandling med kortikosteroider eftersom risken för fluorokinoloninducerad tendinit och senruptur kan vara högre hos dessa patienter. Samtidig användning av kortikosteroider och fluorokinoler ska undvikas.

Informera patienterna om att avbryta behandlingen vid första tecknen på en allvarlig biverkning, t.ex. tendinit och senruptur, muskelsmärta, muskelsvaghet, ledsmärta, ledsvullnad, perifer neuropati och påverkan på centrala nervsystemet, samt att kontakta läkare för rådgivning.

Mer information på läkemedelsverket

Systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika – risk för funktionsnedsättande, långvariga och potentiellt irreversibla biverkningar och begränsning av användningen (pdf)